Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Verkkopalvelumme uudistuvat. Valtioneuvoston kanslian vnk.fi-sivusto siirtyy osaksi valtioneuvosto.fi-palvelua keskiviikkona 24.4. Uudistus saattaa aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä ja puutteita sivustojen toiminnassa.

Lainsäädännön arviointineuvosto
Eläinlääkintähuoltolain muuttamisen vaikutuksia eläinten hyvinvointiin arvioitava tarkemmin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.3.2024 12.04
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle lakiehdotuksesta eläinlääkintähuoltolain muuttamiseksi. Lakiehdotuksesta saa käsityksen esityksen keskeisistä ehdotuksista. Esityksessä tulisi arvioida vaikutuksia kuntalaisille aiheutuviin kustannuksiin yksityisistä ja julkisista eläinlääkäripalveluista.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlääkintähuoltolakia, joka ei ole vielä voimassa. Kuntien velvollisuus järjestää seura- ja harrastuseläimiä varten muita eläinlääkäripalveluja kuin ensiavun luonteista kiireellistä eläinlääkärinapua määräytyisi alueellisten tarpeiden perusteella. Laissa säädettäisiin kriteereistä, joilla turvattaisiin palvelujen riittävä ja kohtuuhintainen saatavuus sekä kunnille säädettyjen eläinlääkintähuollon tehtävien asianmukainen hoito. Muutosehdotusten taustalla on Suomen ja komission välillä käyty yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen julkista tukea koskenut neuvotteluprosessi. 

Esityksessä tulisi kuvata tarkemmin, mihin ehdotettava lainmuutos perustuu ja mitkä ovat sen tavoitteet. Vaikutuksia eläinten hyvinvoinnille ja terveydelle sekä suojelulle tulisi arvioida tarkemmin. Lisäksi tulisi käsitellä vaikutuksia eri alueiden asukkaiden mahdollisuuksiin saada yhdenvertaisesti tarvitsemansa eläinlääkäripalvelut. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu eläinlääkintähuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: MMM047:00/2023), jonka maa- ja metsätalousministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 28.2.2024. Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Birgitta Hämäläinen, arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 676, arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.