Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Katsaus: Oppeja Afganistanista - vaikuttavan kriisinhallinnan tueksi tarvitaan systeemistä tietoa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaulkoministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 27.2.2023 14.14
Uutinen

Afganistaniin rakennettiin keskushallintoa ja toimintakykyistä turvallisuussektoria kahden vuosikymmenen ajan. Maa on kuitenkin jälleen Talebanin tiukassa otteessa, mittavista kansainvälisistä ponnistuksista huolimatta. Hämmennystä herättää, miten Taleban pääsi vallankahvaan niin nopeasti. 27. helmikuuta julkaistussa Policy Brief -katsauksessa haetaan kysymykseen vastauksia systeemisen analyysin avulla. Lisäksi esitetään suosituksia kriisinhallinnan vaikuttavuuden parantamiseksi.

Afganistanissa toteutettuja kriisinhallintaoperaatioita on tutkittu kattavasti ja epäonnistumiselle on löydetty useita syitä. Lähes kaikista tutkimuksista esiin nouseva selitys on, ettei Afganistanin yhteiskuntaa, kulttuuria ja historiaa ole tunnettu riittävästi, tai ainakaan tieto ei ole riittävästi vaikuttanut operaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Taktisella tasolla esimerkiksi turvallisuustilanteen heikkenemiseen kyllä reagoitiin, mutta väkivaltaa luovat rakenteet jäivät ennalleen.

Policy Brief -katsaus syventää ymmärrystä Afganistanin yhteiskunnan ja maassa toteutettujen operaatioiden suhteesta. Systeemisen analyysin avulla tutkitaan Afganistanin kylätason valtahierarkioita, ajatus- ja toimintamalleja sekä muita tekijöitä, jotka yhdessä tuottavat turvattomuutta ja väkivaltaa ympäristöönsä.

”Kohdistimme analyysimme kylätasolle, jossa Maailma Pankin mukaan noin 78 % afgaaneista eli 2000-luvun alussa, mutta johon harvoissa selvityksissä on paneuduttu. Kyläyhteisöjen vahvan selviytymistahdon taustalla on afgaanien pitkä kokemus ulkoisten ja sisäisten uhkien välillä tasapainoilusta”, kertoo tutkija ja katsauksen toinen kirjoittaja Antti Karjalainen.

Systeemisen analyysin mukaan kansainväliset joukot ja niiden tukema Afganistanin keskushallinto jäivät pitkälti kylien ulkopuolelle. Keskushallinto ei kyennyt tuomaan kyliin julkisia palveluita tai luomaan uskottavaa näkymää kestävästä vakaudesta, jolloin selviytymisstrategiaan kuuluva tasapainoilu eri puolten välillä jatkui ja heikensi edelleen uuden hallinnon onnistumismahdollisuuksia. Taleban puolestaan rakensi vankan jalansijan muiden muassa hyödyntämällä kylien perinteisten auktoriteettien asemaa sekä tuomalla nopean oikeudenjaon tavallisten afgaanien ulottuville.

Operaatioiden vaikuttavuus pohjustetaan suunnitteluvaiheessa

Suomen kriisinhallinnalla pyritään luomaan vakautta, vähentämään inhimillistä hätää ja luomaan edellytyksiä kehitykselle. Kriisinhallinnalla tähdätään siis kestäviin yhteiskunnallisiin muutoksiin, joiden aikaansaaminen edellyttää konfliktialueen systeemien muutospotentiaalin tunnistamista ja käynnistämistä. Jokainen konfliktialue on ainutkertainen ja edellyttää mukautuvuutta, mutta toimintaa ohjaava prosessi on toistettavissa.

Kun tavoitellaan kestävää rauhaa, on ensin ymmärrettävä konfliktialueen toimintaympäristöä systeemisellä tasolla: minkälaiset toisiinsa vaikuttavat tekijät ylläpitävät alueella epävakautta, väkivaltaa ja muita epätoivottuja kehityskulkuja. Toiseksi on tunnistettava näiden systeemien muutospotentiaali: missä kohdissa jotakin on tehtävä toisin, jotta rauhan edellytykset vahvistuvat. Edellä kuvattua tietoa tarvitaan, jotta operaatioille osataan asettaa paremmat tavoitteet ja operaatioita voidaan mukauttaa tilanteiden muuttuessa.

”Vaikuttavuuden arviointia tulisi jatkossa tehdä ennakoiden. Kriisinhallintaoperaatiot tulisi suunnitella aina mandaatista ja tavoitteista alkaen vaikuttavuuslähtöisesti, systeemiseen tietoon nojaten. Muuten kestävien yhteiskunnallisten muutosten saavuttaminen voi jäädä sattuman varaan.”, huomauttaa vaikuttavuusasiantuntija Saila Tykkyläinen.

Policy Brief -katsaus on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan ’Suomen Afganistan-operaatioiden vaikuttavuus ja systeemisen arviointimallin kehittäminen’ -hanketta. Hankkeessa ovat mukana Comprendum Oy, Laurea AMK, Kriisinhallintakeskus (CMC Finland), Maanpuolustuskorkeakoulu, Security Analysis Oy ja Vaikuttava Yritys Oy.

Lisätietoja: Vaikuttavuusasiantuntija Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys Oy, p. 050 401 7178, saila(at)vaikuttavayritys.fi. Tutkija Antti Karjalainen, Vaikuttava Yritys Oy, p. 045 342 9544, antti.t.karjalainen(at)gmail.com

Policy Brief on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja, joka esittelee näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.