Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Kotoutumisen edistämisestä annetun lakiehdotuksen keskeisiä vaikutuksia selvennettävä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.1.2024 13.17
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle lakiehdotuksesta kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta. Lakiehdotuksessa on käsitelty monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti ehdotusten vaikutuksia, mutta kokonaisuuden kannalta merkittävimmät vaikutukset tulisi vielä koota tiivistelmään tai taulukkoon olennaisten vaikutusten hahmottamiseksi.

Lakiehdotuksessa muutettaisiin kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, joka tulee voimaan 1.1.2025 siten, että kunnille ja hyvinvointialueille palveluiden järjestämisestä maksettavan korvauksen korvausaikaa lyhennettäisiin. Kunta tai työvoimaviranomainen voisi periä kotoutuja-asiakkaalta maksun käyttämättä jätetystä palvelusta, josta on aiheutunut viranomaiselle tulkitsemiskustannuksia. Alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden nuorten aikuistumisen tuen yläikärajaa laskettaisiin 25 ikävuodesta 23 ikävuoteen. 

Lakiehdotuksen yhteiskunnallisia vaikutuksia on arvioitu monipuolisesti ja vaikutuksia on arvioitu eri kohderyhmille. Ehdotettujen toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia on arvioitu euromääräisesti ja niiden laskentaperusteita kuvattu. Vaikutusarvioihin liittyviä epävarmuuksia ja riskejä on tuotu esiin esimerkillisellä tavalla. 

Lakiehdotuksessa tulisi kuvata ehdotettavan sääntelyn kohteen olevia maahanmuuttajaryhmiä ja kirkastaa nykytilan ongelmia ja muutostarpeita. Näin olisi helpompi arvioida, miten ehdotukset vaikuttaisivat havaittuihin ongelmiin tavoitteita edistävällä tavalla.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta annettavaa lakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: TEM018:00/2023), jonka työ- ja elinkeinoministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 17.1.2023. 

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotus noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että lakiehdotusta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Birgitta Hämäläinen, arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 676, arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.