Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Sirpa Paatero: Omistajaohjauksen keskittämistä tulee jatkaa

Valtioneuvoston viestintäosasto
20.9.2019 11.35
Tiedote 471/2019

Valtioneuvosto julkisti tänään omistajaohjauksen arviointiraportin. Hanke oli osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. Raportin mukaan vuodesta 2007 alkaen tehdyt omistajaohjausta koskevat rakenteelliset uudistukset ovat toimineet hyvin. Raportin toimenpidesuosituksissa todetaan, että valtion omistajaohjauksen osaamista tulee kehittää edelleen.

”Omistajaohjauksen keskittäminen on ollut onnistunut ratkaisu, koska se on johtanut omistajaohjauksen ammattimaistumiseen. Yksi vahva omistajaohjauskokonaisuus luo entistä paremmat mahdollisuudet tuloksekkaalle valtion yhtiöomistuksen hoitamiselle. Onnistuneen omistajaohjauksen perusedellytys on regulaation ja omistajuuden eriyttäminen. Tämä selkeyttää sekä valtio-omistajan roolia osakkeenomistajana että yhtiöiden kykyä vastata omistajan odotuksiin”, toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero.

”Rakennetta tulee edelleen kehittää jatkamalla omistajaohjauksen keskittämistä. Tätä kohti voidaan edetä myös vahvistamalla keskitetyn omistajaohjauksen roolia yhteisenä osaamiskeskittymänä, joka tukee sektoriministeriöiden toteuttamaa omistajaohjausta.”

Raportissa todetaan, että omistajaohjauksen haasteet liittyvät yhteiskunnallisten uudistusten vaikutusten arviointiin sekä palkitsemislinjausten joustamattomuuteen. Kun suunnitellaan merkittäviä yhteiskunnallisia uudistuksia, on tärkeää, että muutosten kokonaisvaikutukset selvitetään. Päätöksentekijöillä on oltava riittävät tiedot vaikutuksista ja yksi osa tätä taustatietoa on muutosten mahdolliset vaikutukset valtion yhtiöomistusten arvoon.

”Useissa kaupallisissa yhtiöissä valtio on osakkeenomistaja muiden osakkeenomistajien joukossa. Valtio-omisteisten yhtiöiden on kyettävä kilpailemaan parhaista resursseista. Palkitsemisesta päättää kunkin yhtiön hallitus. Valtio haluaa omistajana kiinnittää huomiota palkitsemisen kohtuullisuuteen ja siihen, että kaikkia henkilöstöryhmiä palkitaan hyvästä suorituksesta”, jatkaa ministeri Paatero

Lisäksi raportin mukaan valtionyhtiöiden kannattavuudessa ja tuottavuuskasvussa ei ole eroja yksityisiin yrityksiin verrattuna. Omistajaohjauksen näkemyksen mukaan merkittävä selittävä tekijä tälle on ammattimaiset yhtiöiden hallitukset. Omistajan täytyy jatkuvasti kiinnittää huomioita hallitusten ja johdon ammattimaisuuteen sekä laaja-alaiseen osaamiseen.

Raportissa esiin nostettu valtion omistajapolitiikan ennustettavuus politiikan painopisteiden muuttuessa on tärkeää sekä omistajalle että yhtiöille. Osakeyhtiöiden toiminnan viitekehyksen muodostavat osakeyhtiölaki ja corporate governance. Poliittisen omistajuuden haaste on sen roolin määrittely, minkä vuoksi esimerkiksi regulaation ja omistajuuden vahva eriyttäminen on selkeä edellytys läpinäkyvälle ja pitkäjänteiselle omistajaohjaukselle.

Arvioinnin toteuttivat KPMG Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ja Vantage Consulting Oy osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: poliittinen erityisavustaja Paavali Kukkonen, p. 0295 160 214, paavali.kukkonen(at)vnk.fi (ministeri Paateron yhteydenotot) ja ylijohtaja, osastopäällikkö Kimmo Viertola, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 026, kimmo.viertola(at)vnk.fi