Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hur kommer vi ur coronakrisen? Vilka åtgärder behövs för att avhjälpa de skador som krisen orsakat? – Beredningen av en strategisk plan inleds

Statsrådets kommunikationsavdelning
8.4.2020 18.10
Pressmeddelande 234/2020

Statsrådets kansli tillsatte den 8 april 2020 en beredningsgrupp med uppgift att med snabb tidtabell bereda en plan för Finlands väg ut ur coronakrisen och för åtgärder för eftervård av krisen. Ordförande för beredningsgruppen är finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki och vice ordförande social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila.

Den plan som gruppen bereder ska omfatta bland annat åtgärder för att avhjälpa de hälsomässiga, sociala och ekonomiska skador som coronakrisen orsakar samt stegen i slopandet av begränsningarna på grund av coronavirusutbrottet. Vid bedömningen av möjligheten att frångå begränsningarna beaktas den epidemiologiska och medicinska lägesbilden, prognoser om hälsoeffekterna av Covid-19-epidemin och en samhällelig helhetsbedömning.

Under arbetet kommer beredningsgruppen att höra företrädare för näringslivet samt kommuner och frivillig- och miljöorganisationer på bred front. Gruppen kommer också att följa hur eftervården av coronakrisen ordnas i andra länder och hur krisen påverkar den internationella politiken och Europeiska unionen.

En vetenskapspanel och en underarbetsgrupp med företrädare för arbetsmarknadsorganisationer stöder beredningsgruppens arbete

Till stöd för beredningsgruppen tillsätts en vetenskapspanel med forskare och experter från olika kompetensområden, såsom socialpolitik, utbildningspolitik och ekonomisk politik samt miljö- och klimatvetenskap. Vetenskapspanelen har till uppgift att hjälpa beredningsgruppen att bedöma och förutse effekterna av krisen. Panelen erbjuder expertstöd vid beredningen och utvärderingen av åtgärder i krisens olika faser.

Till stöd för beredningsgruppen tillsätts också en underarbetsgrupp som består av företrädare för arbetsmarknadsorganisationer. Avsikten är att arbetsgruppen ska lägga fram förslag till beredningsgruppen när det gäller eftervård av krisen och återuppbyggnad.

Bred representation i beredningsgruppen

Statsrådets kansli har bett följande ministerier utse en representant till beredningsgruppen före den 10 april kl. 12:

  • utrikesministeriet
  • justitieministeriet
  • inrikesministeriet
  • försvarsministeriet
  • undervisnings- och kulturministeriet
  • jord- och skogsbruksministeriet
  • kommunikationsministeriet
  • arbets- och näringsministeriet
  • miljöministeriet
  • statsrådets kansli.

Statsrådets kansli har bett följande arbetsmarknadsorganisationer utse en representant till underarbetsgruppen:

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Akava ry
STTK rf
Finlands näringsliv rf
KT Kommunarbetsgivarna
Företagarna i Finland rf.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli

Beslut om tillsättande av beredningsgruppen 8.4.2020