Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Osakeyhtiölain yritysvaikutusten arviointi on tehty hyvin, mutta turhan yksityiskohtaisesti

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.9.2022 14.45
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon oikeusministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta osakeyhtiönlain muuttamiseksi. Esityksen vaikutuksia on kuvattu hyvin, mutta esityksen yksityiskohtaisuus ja toisteisuus vaikeuttavat asian ymmärtämistä.

Esityksen merkittävimmät muutokset koskevat rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä, joita ovat kotipaikan muutos, sulautuminen ja jakautuminen. Esityksellä pannaan täytäntöön EU-direktiivin muutokset. 

Esitys sisältää yksityiskohtaisen ja perusteellisen kuvauksen aiheesta. Arviointineuvosto kiittelee esityksen yritysvaikutusten arviointeja, jotka sisältävät paljon määrällisiä arvioita. Vaikutusarviot ovat kokonaisuutena monipuolisia ja havainnollisia. Lausuntopalaute on huomioitu hyvin esityksen valmistelussa.  

Arviointineuvosto katsoo, että esityksen tavoitteita ja tavoiteltuja hyötyjä tulisi kirkastaa. Asiaa tuntematon lukija ei välttämättä saa käsitystä esityksen merkityksestä ja olennaisimmista muutoksista. Esityksen perusteella jää epäselväksi, mitkä muutokset ovat keskeisiä ja mitkä teknisiä ratkaisuja.  

Esityksen tämänhetkinen kohdejoukko on hyvin suppea, sillä esitys koskee arviolta 10-20 yritysjärjestelyä vuosittain. Esitysluonnoksesta jää jossain määrin epäselväksi, onko esityksellä laajempaa merkitystä Suomelle tulevaisuudessa.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä koskevaan hallituksen esitysluonnokseen (hankenumero: OM022:00/2021).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 125 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.