Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Raha-asiainvaliokunnan istunto 28.12.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.12.2017 13.30
Tiedote 614/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.12.2017 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista. Luonnonvarakeskuksen julkisoikeudellisten suoritteiden maksut säilyvät ennallaan. Liiketaloudellisten suoritteiden luokittelua uudistetaan ja selkeytetään. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa vuoden 2019 loppuun. (MMM ylijohtaja Pentti Lähteenoja 0295 162 485)

Määrärahan siirto valtion televisio- ja radiorahastoon. Liikenne- ja viestintäministeriö siirtää vuoden 2018 talousarvion momentille 31.40.60 (Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon) sisältyvän 507 948 000 euron määrärahan kokonaisuudessaan valtion televisio- ja radiorahastoon. Siirto toteutetaan välittömästi valtion vuoden 2018 talousarvion tultua voimaan. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain mukaan rahastolle suoritetaan rahoitusta valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Pykälän mukaan 2013 määräraha on 500 miljoonaa euroa ja sen suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti laissa säädetyllä indeksillä. Määräraha vuonna 2017 oli 507 948 000 euroa. Indeksitarkistusta vuodelle 2018 ei toteuteta. (LVM neuvotteleva virkamies Johanna Särkijärvi 0295 342 024)

Yhteensä 89 303 000 euron myöntäminen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle käytettäväksi ei-liiketaloudelliseen toimintaan. (TEM neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti 0295 048 260)

Valtiontakuurahaston talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa valtiontakuurahaston talousarvion. Talousarvion mukaan valtiontakuurahaston tuloksen ennakoidaan olevan 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kassaperusteisesti tarkasteltuna rahaston tuloksen ennakoidaan olevan 5,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. (TEM erityisasiantuntija Inkalotta Nuotio-Osazee 0295 047 051)

Yhteensä 28 990 000 euron valtionavustuksen myöntäminen FinnHEMS Oy:n lääkärihelikopteritoimintaan vuonna 2018. Avustusta saa käyttää lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan lentotoiminnan, maayksiköiden, tukikohtien, hallinnon ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannuksiin Suomessa. (STM osastopäällikkö Kirsi Varhila 0295 163 338)
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista. Uudessa asetuksessa huomioidaan tartuntatautilain (1227/2016) aiheuttamat muutokset kliinisten mikrobiologian laboratorioiden toimiluvan hakijoista annettaviin lausuntoihin, sekä ulkomaalaislain (301/2004) uudistuksen vaikutukset oikeuslääketieteellisiin ikätutkimuksiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uutena suoritteena. Muilta osin asetus on voimassa olevan asetuksen mukainen. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa 31.12.2019 saakka. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 0295 163 367)
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista. Valviran maksutuotot muodostuvat tällä hetkellä pääosin terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain mukaisten suoritteiden tuotoista, alkoholi- ja elintarvikelainsäädännön mukaisten suoritteiden tuotoista ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille myönnettävien lupien tuotoista. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisten suoritteiden määriin tehdään joitakin tarkennuksia kustannusvastaavuuden toteuttamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuksia koskeviin maksuihin tehdään sekä alennuksia että korotuksia kustannusvastaavuuden mukaisesti. Tupakkalain mukaisten suoritteiden nimiä tarkennetaan ja osaa maksuista alennetaan. Yksityisen sosiaalihuollon lupia koskevien päätösten hintoja yhdenmukaistetaan vastaamaan aluehallintovirastojen perimiä vastaavia hintoja, mikä tarkoittaa joidenkin maksujen korottamista. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa 31.12.2019 saakka. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)
Tiedote

Talousarvion momentin 33.30.60 (Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista) määrärahan käyttöperusteen muuttaminen siten, että erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuvaan kustannuslisäykseen varattua 8,4 miljoonan euron määrärahaa saadaan ylittää vuonna 2017 enintään 8,7 miljoonalla eurolla. Muutos ei aiheuta momentin määrärahan ylitystarvetta, koska esityksellä ei ole vaikutusta vuoden 2017 määrärahan käyttöön. (STM erityisasiantuntija Jarmo Kukkonen 0295 163 178)