Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Rakentamislain mukaisten pätevyyksien toteamista koskevan lain vaihtoehtojen tarkastelu tehty hyvin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.9.2022 13.52
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä rakentamislain mukaisten pätevyyksien toteamista koskevasta laista. Esityksen perusteella saa käsityksen asian taustasta, tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista. Esityksen vaikutuksia on arvioitu pääosin riittävästi ja eri toteuttamisvaihtoehtoja on tarkasteltu monipuolisesti.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rakentamisen pätevyysvaatimusten toteamisesta. Laki sisältäisi säännökset toimielimestä, jonka ympäristöministeriö hakemuksen perusteella valtuuttaa antamaan todistuksia rakentamislaissa määriteltyjen rakentamisen pätevyyksien osalta. Ehdotettu laki olisi vuoden 2024 alussa voimaan tulevan rakentamislain liitännäislaki. 

Arviointineuvosto kiittelee muiden toteuttamisvaihtoehtojen tarkastelua esityksessä. Esityksessä on kuvattu esimerkkejä käyttäen, miten pätevyyden toteamista, mahdollista yksityistä toimielintä ja todistusjärjestelmää on muussa lainsäädännössä säännelty. Vaihtoehtojen tarkastelussa on tuotu esille myös vaihtoehto, ettei muuteta nykyistä pätevyyksien toteamismenettelyä. Esityksessä voisi kuitenkin vielä tarkentaa, miksi rakentamislaista erillinen laki pätevyyksien toteamisesta on tarkoituksenmukaisin vaihtoehto.

Lisäksi esityksessä voisi kuvata tarkemmin, millaisia vaikutuksia ehdotetulla pätevyystodistusmenettelyllä on rakennusyrityksiin, joiden suunnittelijoilla tai työnjohtajilla on useita eri pätevyyksiä. Aiheutuuko pätevyystodistusmenettelystä enemmän kustannuksia sellaisille henkilöille, joilla on useita pätevyyksiä verrattuna henkilöihin, jotka hakevat todistusta vain yhdelle pätevyydelle?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen laista rakentamislain mukaisten pätevyyksien toteamisesta (hankenumero: YM040:00/2021), jonka ympäristöministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 8.9.2022. 
Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista. 

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 125.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.