Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Samarbete mellan landskap och kommuner behövs för äldres och specialgruppers boende – samarbetsstrukturer saknas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.3.2018 11.23
Pressmeddelande 156/2018

I frågor som rör äldre personers och specialgruppers boende är det viktigt med samarbete mellan landskap och kommuner. Uppgifterna som gäller boende och boendeservice kommer att delas upp mellan olika enheter när social- och hälsotjänsterna överförs till landskapen. De uppgifter kring boende och samhällsplanering som kommunerna sköter idag är avgörande för stödet för hemmaboende och utvecklandet av olika framtida boendeformer.

I en rapport som publicerades den 28 mars beskrivs nuläget för hur boende och boendeservicen ordnas och samarbetet kring dessa. Rapporten ger förslag till nya samarbetsformer i de nya landskapen. Det finns tillsvidare få färdiga samarbetsstrukturer mellan landskapen och kommunerna. Däremot är samarbete mellan olika förvaltningsområden inom kommunerna vanligt. I och med vård- och landskapsreformen måste dessa samarbetsstrukturer och processer byggas upp på nytt för att man ska kunna ordna bostäder och tjänster som stöder boendet för klienternas behov.

Huvudmålet med utredningen var att utarbeta förslag till hur landskapen och kommunerna kan samarbeta på bästa sätt för att ordna boendet och boendeservice för äldre personer och specialgrupper. Utredarna samlade in information om nuvarande praxis med hjälp av enkäter, intervjuer och litteraturöversikter. Informationen samlades in av kommuner, vissa samkommuner och internationella jämförelseobjekt. Olika framtida samarbetsbehov och modeller utarbetades i workshoppar med experter från olika förvaltningsområden.

Utifrån utredningen sammanställdes 11 förslag till hur samarbetet mellan landskap och kommuner kan ordnas för att ordna boendet och boendeservicen. De områden som enligt rapporten är viktigast att utveckla är samarbetsstrukturer som möjliggör gemensam strategisk planering, planeringen av ett servicenät baserat på behov och information samt samarbetsprocesser på klientnivå. Fungerande informationsutbyte och kommunikation är en väsentlig del av dessa samarbetsformer.

I rapporten föreslås olika strategigrupper och planerings- och samordningsgrupper på landskapsnivå, samt arbetsgrupper på kommunnivå som stöder dessa. Det föreslås också sektorsövergripande planeringsgrupper för planläggningen och utvecklandet av bostadsområden. Avtalade åtgärder och avgörande frågor ska behandlas under regelbundna möten mellan de anställda, under årligen återkommande planeringsmöten i kommunen och genom kontinuerliga och öppna konsultationer och diskussioner. Samarbetet stöds av information om boendet och boendeservicen som samlas in i kommunerna som analyseras och erbjuds alla aktörer och ledningen.

Rapporten har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017. Utredningen genomfördes av Nordic Healthcare Group Oy, Aalto-universitetet och BDO Consulting Oy.

Rapporten Maakuntien ja kuntien yhteistyö ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisessa ja asumispalveluissa

Policy Brief Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisessa kaivataan uudenlaista yhteistyötä

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi.

Ytterligare information: Riikka-Leena Leskelä, forskningschef, Nordic Healthcare Group Oy, p. 050 4100 737, riikka-leena.leskela(at)nhg.fi; Anne Kaarnasaari, seniorsakkunnig, Nordic Healthcare Group Oy, p. 040 723 5219, anne.kaarnasaari(at)nhg.fi och Raija Hynynen, bostadsråd, miljöministeriet, 0295 250 093, raija.hynynen(at)ym.fi