Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Taloudellinen neuvottelukunta asetettiin 100 vuotta sitten

21.10.2020 15.18
Kuvaaja: Broström K.O., Helsingin kaupunginmuseo. Purkutöitä Jätkäsaaren laiturin 1 (L3) varaston kohdalla 1920-luvulla.

Nykymuotoinen pääministerin johdolla toimiva talousneuvosto perustuu 1960-luvun puolivälissä annettuun lainsäädäntöön. Taloutta ja talouspolitiikkaa koskevissa asioissa hallitukselle neuvoa-antavien vastaavien elinten historia ulottuu Suomessa kuitenkin paljon pidemmälle, aina itsenäisyyden alkuvuosiin saakka.

Pääministeri Rafael Erichin hallitus asetti lokakuussa 1920 kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä taloudellisen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä oli antaa ”periaatteellisia lausuntoja kauppa-, raha- ja veropoliittisista kuin myöskin muista taloudellisista kysymyksistä ja eritoten niistä toimenpiteistä, jotka maan taloudellinen asema vaati ja jotka olivat tarpeen kalliinajan ehkäisemiseksi ja vakiintuneen hintatason saavuttamiseksi”. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin silloinen Kansallis-Osakepankin pääjohtaja J.K. Paasikivi ja jäseneksi mm. Väinö Tanner, molemmat tulevia pääministereitä.  

Taloudellinen neuvottelukunta laati suunnitelman mm. tuontikaupassa noudatettaviksi menettelytavoiksi. Suunnitelman mukaan tuontia olisi säännösteltävä ”kunnes kotimarkkinateollisuus on kyllin vahva ja elintarvikeomavaraisuus on turvattu”.[1] Neuvottelukunnan jäsenet erosivat talvella 1921 todettuaan, ettei hallitus noudattanut neuvottelukunnan suosituksia asiassa. Neuvottelukunta asetettiin uudelleen kesäkuussa 1921 Vennolan II hallituksen toimesta ja koostui osittain samoista jäsenistä.

1920-luvulla talousneuvostoa vastaavien elinten mandaatti oli selkeämmin sidoksissa ajankohtaisiin ja hallituskauden osalta tärkeiksi katsottuihin kysymyksiin. 1930-luvulla Kivimäen hallitus teki esityksen yleiseurooppalaista mallia mukailevasta pysyvästä talousneuvostosta, jossa elinkeinoelämän ohella myös taloushallinto- ja tiede sekä ammattiyhdistysliike olisivat edustettuina. Esitys ei kuitenkaan mennyt läpi eduskunnassa jäätyään lepäämään yli vaalien. Ay-liike oli mukana 1940- ja 1950-luvuilla asetetuissa talousneuvostoissa, joiden toimintaa haittasivat kuitenkin mm. palkkakiistat ja yleislakko. Neuvoston toiminta vakiintui lopullisesti 1960-luvun alkupuolelta lähtien, jolloin valmisteltiin neuvoston nykymuotoista toimintaa tukeva lainsäädäntö.[2]   

Taloudellinen neuvottelukunta 1920

J.K. Paasikivi, pääjohtaja Kansallis-Osakepankki (neuvottelukunnan puheenjohtaja)
J. von Julin, toimitusjohtaja Kaukaan Tehdas Oy
Väinö Tanner, kansanedustaja, SDP:n puheenjohtaja
F.M. Pitkäniemi, toimitusjohtaja Valio, Pellervo-Seuran johtokunnan puheenjohtaja
August Ramsay, kansanedustaja (RKP), Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtaja
W.A. Lavonius, kansanedustaja (Kansallinen Edistyspuolue), pankkivaltuuston pj.
Otto Stenroth, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja (nyk. pääjohtaja)
Jalmari Sahlbom, toimitusjohtaja SOK
Johannes Nylander, osastopäällikkö Maataloushallitus
Karl Stockmann, toimitusjohtaja Stockmann Oy
Leo Ehrnrooth, asiamies Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto

Lähteet:

Michelsen, K.-E. (2017): Vapaakaupan vartija, Kauppakamari
Voipio, I.B. (1991): Talousneuvostot 1920 sekä vastaavat eräissä Euroopan maissa, VATT keskustelualoitteita 6.

[1] Michelsen (2017)
[2] Talousneuvostoa koskeva laki ja asetus annettiin vuonna 1966 ja ajantasaistettiin vuonna 2011.