Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 19.12.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.12.2017 15.39
Tiedote 599/2017

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Ilpo Nuutinen, hallitusneuvos p. 0295 160 145
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta (EK 34/2017 vp; LA 78/2017 vp)

Elina Normo, neuvotteleva virkamies p. 0295 1600 10
- Tasavallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Ulkoasiainministeriö

Soili Kangaskorpi, lähetystöneuvos p. 0295 350 008
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä tehdyn strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 90/2017 vp; EV 100/2017 vp)

Oikeusministeriö

Assi Salminen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 16001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta (HE 104/2017 vp; EV 131/2017 vp)

Sisäministeriö

Heidi Sulander, erityisasiantuntija p. 0295 488 329
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sisäasioiden rahastoista annetun lain muuttamisesta (HE 173/2017 vp; EV 158/2017 vp)

Valtiovarainministeriö

Antero Toivainen, hallitusneuvos p. 0295 530 098
- Veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen (SopS 20 ja 21/1995, muut. 39 ja 40/2011) 28 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen antaminen

Kirsi Äijälä, hallitusneuvos p. 0295 530 172
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 70/2017 vp; EV 122/2017 vp)

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta (HE 138/2017 vp; EV 145/2017 vp)

Merja Taipalus, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta (HE 112/2017 vp; EV 161/2017 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 139/2017 vp; EV 152/2017 vp)

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 102
- Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 115/2017 vp; EV 147/2017 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta (HE 99/2017 vp; EV 146/2017 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 140/2017 vp; EV 163/2017 vp)

Immo Aakkula, hallitusneuvos p. 0295 330 354
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta (HE 73/2017 vp; EV 172/2017 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 391
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain, riistahallintolain ja riistavahinkolain 46 §:n muuttamisesta (HE 117/2017 vp; EV 142/2017 vp)

Roni Selén, kalatalousylitarkastaja p.029 5162462
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 118/2017 vp; EV 154/2017 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ari-Pekka Manninen, yksikön johtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 626
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta (HE156/2017 vp; EV 143/2017 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pekka Humalto, hallitusneuvos p. 0295 163 193
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 123/2017 vp; EV 150/2017 vp)

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 162/2017 vp; EV 149/2017 vp)

Pia Nissinen, hallitussihteeri p. 0295 163 186
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta (HE 125/2017 vp; EV 156/2017 vp)

Anne Vänskä, hallitussihteeri p. 0295 163 507
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 160/2017 vp; EV 148/2017 vp)

Merituuli Mähkä, erityisasiantuntija p. 0295 163 575
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta (HE 165/2017 vp; EV 164/2017 vp)

Ympäristöministeriö

Riitta Rönn, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 250 255
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle eräiden ympäristöä koskevien hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi (HE 43/2017 vp; EV 151/2017 vp)