Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Työttömyysturvaesityksen vaikutukset hyvin arvioitu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.2.2024 10.22
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysturvalain muuttamista koskevasta esityksestä. Esityksessä on arvioitu hyvin ehdotuksen vaikutuksia ja hyödynnetty kattavasti tutkimustietoa. Arviointineuvostolla on vain joitakin täydennysehdotuksia esitykseen.

Työttömyysturvan muutosta koskevan esityksen mukaan ansiopäivärahaa alennettaisiin ensimmäisen kerran, kun työttömyyspäivärahaa on maksettu 40 työttömyyspäivältä ja toisen kerran, kun sitä on maksettu 170 työttömyyspäivältä. Ensimmäisen kerran ansiopäiväraha alenisi 20 prosenttia ja toisen kerran 25 prosenttia alkuperäisestä. Työttömyyspäivärahan perusteena olevaa työssäoloehtoa muutettaisiin siten, että palkkatuettu työ ei jatkossa pääsääntöisesti kerryttäisi työssäoloehtoa. Alentuneesti työkykyisen ja yli 60-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän työllistämiseksi solmittu palkkatuettu työ kuitenkin kerryttäisi työssäoloehtoa. Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi eräistä ikäsidonnaisista työttömyysturvan poikkeussäännöksistä. 

Esityksen perusteella saa hyvä käsityksen asian nykytilasta ja keskeisistä ongelmista. Asiaa on taustoitettu hyvin perusteellisesti. Vaikutuksia on arvioitu laadukkaasti monesta eri näkökulmasta. Taulukoita ja kuvioita on käytetty hyvin havainnollistamaan vaikutuksia ja tutkimustietoa on hyödynnetty hyvin arvioinneissa. 

Esityksen arvio kotitalousvaikutuksista on esimerkillisen hyvin tehty. Arvioinnissa on myös käsitelty muiden esitysten aiheuttamia yhteisvaikutuksia. Myös vaikutuksia julkiseen talouteen on arvioitu hyvin ja tuotu esiin, että suorien etuusmenovaikutusten ja työllisyysvaikutusten arviointiin liittyy suuria epävarmuuksia.

Esityksessä ei juuri käsitellä vaikutuksia työnhakijoihin, jotka uudistuksen vuoksi putoavat työttömyysturvalta toimeentulotuelle. Luonnoksessa voisi käsitellä yleisellä tasolla pidemmän aikavälin vaikutusta siitä, että toimeentulotuelta voi olla haastavaa siirtyä avoimille työmarkkinoille.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: STM063:00/2023), jonka sosiaali- ja terveysministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 7.2.2024. Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää kiitettävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvostolla on vain vähäisiä lisäysehdotuksia hallituksen esitysluonnokseen.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417
Arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202. 

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.