Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Vake siirtyy TEM:iin ja nimi vaihtuu Ilmastorahastoksi

Työ- ja elinkeinoministeriöValtioneuvoston viestintäosasto
21.10.2020 15.18
Tiedote 663

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy siirtyy työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaukseen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta. Siirto toteutetaan mahdollisimman pikaisesti, mutta kuitenkin tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta linjasi maan hallitus budjettiriihessä syyskuussa. Vaken nimi vaihtuu Ilmastorahastoksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö perustaa Vaken pohjalta Ilmastorahaston, josta hallitus linjasi helmikuussa 2020. Vaken taseessa oleva Neste Oyj:n 8,31 prosentin omistus jää siirron jälkeen Vakeen ja sitä kautta Ilmastorahastoon. Valtioneuvoston kanslialla on kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa toimivalta Nesteen koko omistuksen osalta, vaikka siirron seurauksena omistus hajautuu sekä valtioneuvoston kansliaan että Ilmastorahastoon. Valtioneuvoston kanslialla on 35,96 prosentin osuus Neste Oyj:stä.

Vaken taseessa olevat Altia Oyj:n, Nordic Morning Group Oyj:n, Posti Group Oyj:n ja Vapo Oy:n omistukset siirretään takaisin valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen ennen Vaken siirtoa työ- ja elinkeinoministeriöön.

Vake perustettiin vuonna 2016 omistajapoliittisen periaatepäätöksen julkistamisen yhteydessä. Vaken alkuperäinen tarkoitus ja vaiheet perustamisesta tähän päivään saakka on kuvattu aikajanalla tiedotteen lopussa.

Lisätiedot: 
Osastopäällikkö, ylijohtaja Kimmo Viertola, [email protected], p. 029 516 0026
Finanssineuvos Petri Vihervuori, [email protected], p. 040 487 2623
 

Valtion Kehitysyhtiö Vaken aikajana 2016-2020

Vuosi 2016

Valtioneuvosto hyväksyi valtion omistajaohjauspolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen yleisistunnossaan toukokuussa 2016. Hallitus linjasi, että yhtiöomaisuustase on saatava nykyistä paremmin palvelemaan kasvua ja työllisyyttä. Tätä varten ehdotettiin perustettavaksi kehitysyhtiö. Kehitysyhtiöön oli tarkoitus siirtää ensivaiheessa seuraavien yhtiöiden valtion omistus: Altia Oyj, Arctia Oy (50,1 % ylittävältä osuudelta), Ekokem Oyj, Kemijoki Oy, Neste Oyj (33,4 % ylittävä osuus osakkeista), Nordic Morning Oyj, Posti Group Oyj (50,1 % ylittävältä osuudelta), Raskone Oy ja Vapo Oy (33,4 % ylittävä osuus osakkeista). 

Vuoden 2016 toisessa lisätalousarviossa kesäkuussa 2016 valtiolle annettiin valtuudet luopua omistuksestaan Arctia Oy:ssä ja Posti Group Oyj:ssä siten, että valtion omistusosuudeksi jää kussakin yhtiössä vähintään 50,1 prosenttia. Kemijoki Oy:ssä valtio saa luopua omistuksestaan kokonaan sen jälkeen, kun yhtiötä koskeva osakassopimus on allekirjoitettu. 

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy perustettiin elokuussa 2016. Valtion omistusosuus Ekokem Oyj:ssä siirrettiin Vakelle niin ikään elokuussa 2016, ja Vake toteutti jo aiemmin sovitun Ekokemin osakkeiden myynnin Fortumille. Vake sai kaupasta myyntituottoja 198 miljoonaa euroa, joista 100 miljoonaa euroa tuloutettiin valtiolle pääoman palautuksena ja 90 miljoonaa euroa käytettiin SoteDigi Oy:n pääomittamiseen.

Valtioneuvosto antoi Vaken toimiohjeen joulukuussa 2016. Sen mukaisesti kehitysyhtiön tehtävänä on saada valtio-omisteisiin yhtiöihin sijoitettu pääoma kiertämään nykyistä aktiivisemmin ja luoda arvoa omistamissaan yhtiöissä. Kehitysyhtiö voi tehdä sijoituksia sellaiseen yritystoimintaan, joka katsotaan elinkeinorakenteen uudistamisen ja muun yhteiskunnan kokonaiskehityksen kannalta tärkeäksi. Lisäksi kehitysyhtiön tehtävänä on tarjota valtion omistamille yhtiöille luonnollinen kehityspolku yhtiöiden uusiutumiseksi ja omistusrakenteen kehittämiseksi.

Hallitus esitti strategisen intressin toteuttamisen alarajaksi 33,4 %:n omistusosuutta, jolla voidaan turvata muun muassa veto-oikeus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Esitetyt muutokset lakiin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2016.


Vuosi 2017

Vake maksoi valtiolle tammikuussa 2017 pääomanpalautusta 100 miljoonaa euroa. 

Neste Oyj:n ja Vapo Oy:n osalta valtion suoran omistuksen vähimmäisrajaa alennettiin 33,4 prosenttiin lisätalousarviossa kesäkuussa 2017.

Valtioneuvosto päätti elokuussa 2017 perustaa SoteDigi Oy:n kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisuja sekä muita digitaalisia ratkaisuja. Yhtiön 90 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ja muiden perustamiskustannusten maksamiseen käytettiin Vake Oy:n varoja, ja SoteDigi Oy:n osakkeet siirrettiin sittemmin valtiovarainministeriön hallintaan sekä omistajaohjaukseen.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli Vaken hallituksen täydentämistä marraskuussa 2017 ja Vaken ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Karhinen. Muutoin hallitus koostui vielä virkamiesjäsenistä.

Vuosi 2018

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n tilannetta käsiteltiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa tammikuussa 2018 hallituksen valinnan ja yhtiön tilannekatsauksen osalta sekä edellytettiin liiketoimintasuunnitelman ja sijoituspolitiikan laatimista ennen yhtiön toiminnan aloittamista.

Vaken hallitus nimitettiin yhtiökokouksessa maaliskuussa 2018. Hallitus valitsi toimitusjohtajaksi Taneli Tikan, joka aloitti tehtävässään toukokuussa 2018. Hallituksen ja toimitusjohtajan taustoissa korostuivat edistyneen teknologian hyödyntäminen, digitalisaatio, tekoäly sekä yrittäjyys.

Kesäkuussa 2018 talouspoliittisen ministerivaliokunta käsitteli ja puolsi yhtiön visiota, perustehtävää ja toiminnan painopisteitä. 

Marraskuussa 2018 talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Vaken varsinaisen toiminnan käynnistämistä yhtiön strategian mukaisesti sekä valtuuksien hakemista valtioneuvostolta periaatepäätöksen mukaisten yhtiösiirtojen toteuttamiseen jo vuoden 2018 aikana.

Joulukuussa 2018, valtioneuvoston yleisistunnon päätettyä asiasta, Vakelle siirrettiin Nesteen (8,3 %), Vapon (16,7 %) ja Postin (49,9 %) omistusosuudet sekä Nordic Morning Oy:n koko osakekanta. 


Vuosi 2019

Valtion omistusosuus Altiassa (36,24 %) siirrettiin Vakeen helmikuussa 2019 valtion saatua Finanssivalvonnalta poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain mukaisesta tarjousvelvollisuudesta.

Vaken ensimmäiseksi teemaksi valikoitui tekoäly. Vake valmisteli ensimmäisiä sijoituksiaan, mutta yhtiön strategiaan sopivista aihioista yksikään ei ehtinyt toteutusvaiheeseen ennen Sipilän hallituksen eroa maaliskuussa 2019. Yhtiö aloitti suomenkielisen tekoälyyn, omadataan sekä terveydenhuollon digitalisaatioon liittyvää hanketoimintaansa muutaman ohjelman kautta, mutta yhtään sijoitusta yhtiö ei kuitenkaan tehnyt. 

Rinteen hallituksen ohjelma valmistui kesäkuussa 2019. Hallitusohjelmassa linjattiin, että Vaken roolia tarkistetaan syksyn 2019 aikana tukemaan hallitusohjelman tavoitteita. Hallitusohjelman mukaan valtion omistaminen on yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen väline. Yhtiöomaisuudessa kiinni oleva pääoma on niin merkittävä, että sillä pitää saada nykyistä enemmän kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi. Pääomien käyttämistä tehostetaan valtion omistajaohjauksen keinoin paitsi nykyisen omistuksen aktivoimiseksi, myös uuden taloudellisen aktiviteetin synnyttämiseksi Suomeen. Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:llä on tässä tärkeä tehtävä.

Vaken vuonna 2016 hyväksytty toimiohje käsiteltiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa kesäkuussa 2019 ja linjattiin, että toimiohjetta sovelletaan sellaisenaan toistaiseksi ja sen sisältö arvioidaan uudelleen osana omistajapoliittista periaatepäätöstä.

Toimitusjohtaja Taneli Tikka erosi kesäkuussa 2019 ja uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Paula Laine heinäkuussa 2019. 

Valtioneuvoston kanslia ja työ- ja elinkeinoministeriö asettivat heinäkuussa 2019 Jouni Hakalan laatimaan selvityksen valtion sijoitus- ja kehitysyhtiöiden rooleista. Hakala esitti syyskuussa 2019 valmistuneessa raportissaan yksittäisiä toimijoita koskevia rakennemuutosehdotuksia toteutettavaksi kolmessa vaiheessa. Selvityksen mukaan Vake tulisi liittää Suomen Teollisuussijoitus Oy:öön ja palauttaa Vakelle annettu pääoma valtiolle ja tukeutua jatkossa Vaken toiminnan rahoituksessa Tesin nykyisiin pääomavaroihin. 

Vaken uusi strategiaehdotus valmistui syyskuussa 2019 ja se painotti tekoälyn sijaan digi- ja ilmastoinvestointeja. Strategiaehdotus luovutettiin syyskuussa ministeri Paaterolle. 

Päätöksiä Vaken suhteen ei kuitenkaan ehditty tekemään ennen hallituksen eroa joulukuussa 2019. Myös omistajapoliittisen periaatepäätöksen hyväksyminen lykkääntyi hallituksen eron myötä.

Marinin hallitus nimitettiin joulukuussa 2019.

Vuosi 2020

Marinin hallitus linjasi helmikuussa 2020, että Suomeen perustetaan ilmastorahasto Vaken pohjalta. Valtioneuvoston kanslia asetti ministeriöiden välisen virkamiestyöryhmän suunnittelemaan ilmastorahaston toimintamallia. Työryhmä työskenteli maaliskuun 2020 ajan. 

Yhtiökokous nimitti huhtikuussa 2020 Vakelle väliaikaisen kolmihenkisen virkamieshallituksen ilman palkkioita.

Budjettiriihessä syyskuussa 2020 linjattiin, että Valtion kehitysyhtiö Vake Oy siirretään TEM:n omistajaohjaukseen. Yhtiön osakeomistukset Nesteen osakkeita (8,31%) lukuun ottamatta siirretään Vaken taseesta VNK:n omistajaohjaukselle. Nesteen osakkeiden omistajaohjaus pysyy VNK:lla. Vakesta perustetaan Ilmastorahasto Oy yhtiöjärjestyksen muutoksella, ja Ilmastorahastolle valmistellaan TEM:n johdolla toimiohje yhteistyössä VNK:n, VM:n, YM:n ja LVM:n kanssa pikaisesti. Yhtiölle valitaan hallitus sekä perustetaan sijoitusneuvosto ohjaamaan rahoitus- ja sijoitustoimintaa. Sijoitusneuvostoon kuuluvat TEM:n lisäksi VM:n, VNK:n, LVM:n ja YM:n edustajat. Yhtiötä pääomitetaan 300 miljoonalla vuoden 2020 aikana ja tämän lisäksi yhtiön käytettävissä on vuosittain Nesteen osinkoja vastaava tuotto.