Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 19.12.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.12.2017 15.24
Tiedote 598/2017

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian määräaikaisesti täytettävän osastopäällikön viran täyttäminen

Kari Peltonen, hallitusneuvos p. 0295 160 288
- Valtioneuvoston kanslian määräaikaisesti täytettävän osastopäällikön viran täyttäminen

Ilpo Nuutinen, hallitusneuvos p. 0295 160 145
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta (EK 34/2017 vp; LA 78/2017 vp)

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Taina Kulmala, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 184
- a) Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta, Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti (EK 27/2017 vp ─ VNS 1/2017 vp) johdosta. b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät kannanotot

Elina Normo, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 010
- Tasavallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Marja-Leena Härkönen, hallitussihteeri p. 0295 161 420
- Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokoonpanon muuttaminen

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoasiainministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoasiainministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä tehtävään määrääminen

Soili Kangaskorpi, lähetystöneuvos p. 0295 350 008
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä tehdyn strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 90/2017 vp; EV 100/2017 vp)

Oikeusministeriö

Maarit Leppänen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 276
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Laura Määttänen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 332
- Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta

Assi Salminen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 16001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta (HE 104/2017 vp; EV 131/2017 vp)

Jennimari Huovinen, hallitussihteeri p. 0295 150 394
- Käräjäoikeusuudistuksen täytäntöönpanon edellyttämät seuraavat valtioneuvoston asetukset: 1) valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä 2) valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa 3) valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa 4) valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa 5) valtioneuvoston asetus hovioikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta 6) valtioneuvoston asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sinikka Vahvaselkä, hallitussihteeri p. 0295 150 034
- Turvallisuusselvityslain (726/2014) 12 §:n mukaisen arviointikriteerilautakunnan asettaminen vuosiksi 2018-2020.

Sisäministeriö

Tuija Saari, johtava asiantuntija p. 0295 488 566
- Sisäministeriön poliisiosaston neuvottelevan virkamiehen määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Heidi Sulander, erityisasiantuntija p. 0295 488 329
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sisäasioiden rahastoista annetun lain muuttamisesta (HE 173/2017 vp; EV 158/2017 vp)

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, hallitusneuvos p. 0295 140 412
- Puolustusvoimien romumateriaalin myynti

Kati Virtanen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen jäsenten asettaminen

Valtiovarainministeriö

Antero Toivainen, hallitusneuvos p. 0295 530 098
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta
- Veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen (SopS 20 ja 21/1995, muut. 39 ja 40/2011) 28 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen antaminen

Kirsi Äijälä, hallitusneuvos p. 0295 530 172
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 70/2017 vp; EV 122/2017 vp)

Salla Kalsi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 422
- Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Sami Kouki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 129
- Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 322
- Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 15.1.2018 - 14.1.2021

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta (HE 138/2017 vp; EV 145/2017 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Merja Taipalus, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta (HE 112/2017 vp; EV 161/2017 vp)

Karri Safo, hallitussihteeri p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön finanssisihteerin määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Jaana Vehmaskoski, ylitarkastaja p. 0295 530 267
- Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn kanssa tehdystä sopimuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 139/2017 vp; EV 152/2017 vp)

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 102
- Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 115/2017 vp; EV 147/2017 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta (HE 99/2017 vp; EV 146/2017 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 140/2017 vp; EV 163/2017 vp)

Laura Mäkelä, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 222
- Valtioneuvoston päätös Kansallisgallerialle osoitettavasta valtion vastinrahasta vuonna 2017

Immo Aakkula, hallitusneuvos p. 0295 330 354
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta (HE 73/2017 vp; EV 172/2017 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Saara Luukkonen, hallitussihteeri p. 0295 330 366
- Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

Pirjo Tomperi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 234
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 391
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain, riistahallintolain ja riistavahinkolain 46 §:n muuttamisesta (HE 117/2017 vp; EV 142/2017 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Roni Selén, kalatalousylitarkastaja p. 0295 162 462
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 118/2017 vp; EV 154/2017 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ari-Pekka Manninen, yksikön johtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 626
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta (HE156/2017 vp; EV 143/2017 vp)

Saara Jääskeläinen, liikenneneuvos p. 0295 342 560
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevasta (Memorandum of Understanding, MoU) yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta

Maija Rönkä, ylitarkastaja p. 0295 342 039
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virve Haapajärvi, hallitusneuvos p. 0295 047 027
- Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kilpailulain muuttamisesta

Tuula Manelius, hallitusneuvos p. 0295 064 909
- Alueiden komitean jäsenen vaihtaminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2015-2020

Olli Sorainen, hallitusneuvos p. 0295 048 022
- Valtioneuvoston asetus maatalouden ja matkailun alaan kuuluvista kausiluonteista toimintaa sisältävistä toimialoista

Sirpa Sillstén, hallitussihteeri p. 0295 047 094
- Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen liitteen muuttamisesta

Christina Snellman, hallitussihteeri p. 0295 060 009
- Valtioneuvoston asetus ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisesta

Johanna Juvonen, ylitarkastaja p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pekka Humalto, hallitusneuvos p. 0295 163 193
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 123/2017 vp; EV 150/2017 vp)

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Hanna-Mari Pekuri, hallitusneuvos p. 0295 163 459
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 162/2017 vp; EV 149/2017 vp)

Pia Nissinen, hallitussihteeri p. 0295 163 186
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta (HE 125/2017 vp; EV 156/2017 vp)

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Valtioneuvoston asetus vuoden 2018 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta

Milja Tiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 579
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 luvun 2 §:n muuttamisesta

Anne Vänskä, hallitussihteeri p. 0295 163 507
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 160/2017 vp; EV 148/2017 vp)

Merituuli Mähkä, erityisasiantuntija p. 0295 163 575
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta (HE 165/2017 vp; EV 164/2017 vp)

Ympäristöministeriö

Riitta Rönn, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 250 255
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle eräiden ympäristöä koskevien hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi (HE 43/2017 vp; EV 151/2017 vp)

Anna-Maija Pajukallio, ympäristöneuvos p. 0295 250 218
- Valtioneuvoston päätös valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2023

Ella Särkkä, hallitussihteeri p. 0295 250 308
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta