Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 19.12.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.12.2018 15.25
Tiedote 620/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Kimmo Viertola, osastopäällikkö p. 0295 160 026
- Baltic Connector Oy:n osakkeiden luovuttaminen

Kreetta Simola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 638
- Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan asettaminen 3.1.2019 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi

Ulkoministeriö

Pasi Tuominen, kansalaispalvelupäällikkö p. 0295 351 202
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (EU:n hätämatkustusasiakirjadirektiivi)

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 162/2018 vp, EV 151/2018 vp)

Anne Hallavainio, hallitusneuvos p. 0295 150 458
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Turun hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Outi Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta (HE 176/2018 vp; EV 136/2018 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 176
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta (HE 146/2018 vp; EV 147/2018 vp)

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 171
- Valtakunnansyyttäjänviraston apulaisvaltakunnansyyttäjän viran täyttäminen

Heini Huotarinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 127
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen voimaan saattamisesta (HE 163/2018 vp; EV 152/2018 vp)

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö, esittelijä p. 0295 150 082
- Lääkärijäsenten ja asiantuntijalääkäreiden määrääminen vakuutusoikeuteen toimikaudelle 1.1.2019-31.12.2023
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §:n sekä tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 228
- 1) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Virassa olevan Tuusulan käräjäoikeuden laamannin siirtäminen ja nimittäminen Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen perustettuun käräjätuomarin virkaan (T 13) 1.1.2019 lukien 3) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Oulun käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Elina Rydman, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 586
- Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Jukka Kekkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 565
- Valtioneuvoston asetus keskitettyä tulliselvitystä koskevasta yleissopimuksesta jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa

Leo Parkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 372
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 191/2018 vp; EV 143/2018 vp)

Jaska Siikavirta, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 370
- Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020

Armi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 399
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 111/2018 vp; EV 105/2018 vp)

Päivi Lanttola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 120
- Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus eläkemaksun perusteista

Markus Teräväinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 719
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raskaiden kuorma-autojen tienkäyttöverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kaisa-Juulia Raita, hallitussihteeri p. 0295 530 379
- Valtiovarainministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Erkki Papunen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 167
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2018 vp; EV 160/2018 vp)

Anu Rajamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 398
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta (HE 150/2018 vp; EV 146/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jorma Waldén, johtaja p. 0295 330 338
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 56/2018 vp; EV 116/2018 vp)

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 171/2018 vp; EV 141/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain 17 ja 19 §:n muuttamisesta (HE 234/2018 vp; EV 179/2018 vp)

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan viran täyttäminen
- Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan viran täyttäminen
- Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan viran täyttäminen

Heidi Sulander, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 298
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Marja Kokkonen, metsäneuvos p. 0295 162 444
- Metsähallituksen hallituksen asettaminen toimikaudeksi 1.4.2019 - 31.3.2022

Riitta Itkonen, hallitusneuvos p. 0295 162 383
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran (vaativuustaso 9,1) täyttäminen

Kirsi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 451
- Valtioneuvoston asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Katri Valjakka, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 196/2018 vp; EV 157/2018 vp)

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajan viran täyttäminen

Silja Ruokola, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 342 367
- Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
- Väyläviraston toimivaltaa koskevat asetukset
- Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaa koskevat asetukset

Jenni Rantio, hallitusneuvos p. 0295 342 003
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 44/2018 vp; EV 53/2018 vp)

Miikka Rainiala, hallitusneuvos p. 0295 342 051
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (EV 161/2018 vp — HE 182/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Marcus Merin, yli-insinööri p. 0295 342 374
- Liikenneturvan hallituksen vuoden 2018 lopussa erovuorossa olevien jäsenten asettaminen vuosiksi 2019 ja 2020

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mari Anttikoski, henkilöstöpäällikkö p. 0295 064 916
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön rakennemuutosjohtajalle

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseksi hyödyntämiseksi

Timo Ritonummi, teollisuusneuvos p. 0295 064 798
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta (HE 187/2018 vp; EV 149/2018 vp)

Mika Björklund, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 586
- Kirjanpitolautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2019 - 31.12.2021

Kirsi Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 263
- Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Timo Meling, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 049 084
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 59/2018 vp; EV 159/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Erik Strömberg, hallitusneuvos p. 0295 163 190
- Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2019
- Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2019 maksettavasta rintama-avustuksesta
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 122/2018 vp, EV 170/2018 vp)
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (EK 32/2018 vp; LA 85/2018 vp)

Merituuli Mähkä, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 575
- Valtioneuvoston asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Annika Juurikko, hallitussihteeri p. 0295 163 242
- Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Helena Korpinen, hallitussihteeri p. 0295 163 317
- Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta

Saara Rahko, hallitussihteeri p. 0295 163 408
- Poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan asettaminen 1.1.2019 – 31.12.2021

Hanna Tossavainen, hallitussihteeri p. 0295 163 005
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön (HE 87/2018 vp; EV 121/2018 vp)

Ympäristöministeriö

Tia Laine-Ylijoki-Laakso, hallitussihteeri p. 0295 250 150
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 94/2018 vp; EV 117/2018 vp)