Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 22.6.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.6.2022 15.21
Tiedote 408/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Petri Vihervuori, finanssineuvos p. 0295 160 161
- Valtioneuvoston kanslian oikeuttaminen Suomen valtion puolesta hankkimaan Governia Oy:ltä Gasum Oy:lle myönnetyn pääomalainasaatavan

Maija Räsänen, erityisasiantuntija p. 0295 160 966
- Valtioneuvoston kanslian hallitusneuvoksen viran täyttäminen
- Valtioneuvoston kanslian määräaikaisesti täytettävän neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ulkoministeriö

Pasi-Heikki Vaaranmaa, lähetystöneuvos p. 0295 351 700
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja Uuden-Seelannin välisistä vapaakauppaneuvotteluista

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen

Lauri Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 350 063
- Valtuuskunnan asettaminen Madridissa järjestettävään Naton huippukokoukseen 29.-30.6.2022

Oikeusministeriö

Katariina Jahkola, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 246
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta (HE 42/2022 vp; EV 67/2022 vp)

Kirta Heine, hallitusneuvos p. 0295 150 214
- Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikausiksi 1.8.2022-31.7.2025 ja 1.1.2023-31.12.2025 sekä lautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Tiia Viitasalo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 088
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Sanna Montin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 314
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Linda Viitala, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 299
- Valtioneuvoston asetus pelastustoimen neuvottelukunnasta

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Puolustusvoimien ylilääkärin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen

Sabina Mansurow, hallitussihteeri p. 0295 140 171
- Muutos 2 Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimivan Suomen puolustusministeriön ja Amerikan Yhdysvaltojen puolustusministeriön välillä tehtyyn sopimukseen tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Vaihdoksia puolustusasiamiesten ja apulaispuolustusasiamiehen tehtävissä vuonna 2022

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Frans Peltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Robonic Ltd Oy:lle Japaniin

Valtiovarainministeriö

Pauli Kariniemi, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 210
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi

Juha Sarkio, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 031
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Erkki Papunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 167
- Valtioneuvoston asetus hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunnasta

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Juha-Pekka Suomi, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 354
- Tasavallan presidentin asetus Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Jenni Nuutinen, hallitussihteeri p. 0295 330 230
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 55/2022 vp; EV 69/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö p. 0295 162 184
- Maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 33/2022 vp; EV 54/2022 vp)

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Päivi Marttila, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 004
- Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
- Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön maatalousneuvokselle

Lasse Saarela, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 155
- Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2022—2023

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Eduskunnan vastaus hallituksen esityksiin laiksi raideliikennelain muuttamisesta ja laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 38/2022 vp) täydentämisestä (HE 38/2022 vp, HE 57/2022 vp, EV 63/2022 vp)

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Outi Slant, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 094
- Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.7.2022-31.6.2024

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Työ- ja elinkeinoministeriön johtajan viran täyttäminen
- Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnansovittelijan viran täyttäminen

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Suomen edustajien nimeäminen Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen kuuluvan Interreg Northern Periphery and Arctic -ohjelman seurantakomiteaan ohjelmakaudelle 2021−2027

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Puhuri Oy:lle

Eleonoora Eilittä, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 253
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 44/2022 vp; EV 65/2022 vp)

Eriika Melkas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 134
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta (HE 36/2022 vp; EV 75/2022 vp)

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 34/2022 vp; EV 64/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 78/2022 vp; EV 76/2022 vp)

Kaisu Ahtola, hallitussihteeri p. 0295 163 785
- Tasavallan presidentin asetus työympäristötyön erityisansiomitalista

Noora Silmonen, lakimies, esittelijä p. 0295 163 266
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2026 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta (HE 243/2021 vp; EV 44/2022 vp)

Sirkku Jaakkola, hallitussihteeri p. 0295 250 007
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 46/2022 vp; EV 68/2022 vp)