Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 22.9.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.9.2022 15.16
Tiedote 549/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Sampo Brander, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 349
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi varojen takaisinhankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta (COM(2022) 245 final)

Sisäministeriö

Ilpo Helismaa, hallitusneuvos p. 0295 488 422
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Puolustusministeriö

Iikka Marttila, hallitusneuvos p. 0295 140 038
- Valtioneuvoston U-kirjelmä: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamista yhteishankintojen avulla koskevan välineen perustamisesta

Valtiovarainministeriö

Annika Klimenko, budjettineuvos apulaisbudjettipäällikkönä p. 0295 530 180
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2022 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE121/2022 vp; EK 35/2022 vp)

Merja Sandell, hallitusneuvos p. 0295 530 191
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Pasi Leppänen, finanssineuvos p. 0295 530 564
- Valtioneuvoston päätös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 lainanottovaltuuden muuttamisesta

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Eeva Pystynen, hallintojohtaja p. 0295 162 357
- Maanmittauslaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen

Sebastian Hielm, elintarviketurvallisuusjohtaja p. 0295 162 305
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä ja asetuksen (EU) 2021/2115 muuttamisesta

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
- Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Euroopan unionin rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden jakaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2022 talousarviossa momentille 30.40.62 myönnetyistä määrärahoista.
- Valtioneuvoston asetus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

Tiina Pullola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 108
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Olli-Pekka Rantala, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 585
- Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston osastopäällikön viran täyttäminen

Iida Huhtanen, hallitussihteeri, esittelijä p. 0295 342 613
- Hallituksen esitys kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Suomen edustajien nimeäminen Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen kuuluvan Interreg Interact IV -ohjelman seurantakomiteaan ohjelmakaudelle 2021−2027

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eveliina Pöyhönen, osastopäällikkö p. 0295 163 303
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Jaana Koski, hallintoylijohtaja p. 0295 163 519
- Valtioneuvoston päätös sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan asettamisesta

Liisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Sirkka Sivula, lakimies, esittelijä p. 0295 163 007
- Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Ympäristöministeriö

Olli Ojala, ympäristöneuvos p. 0295 250 039
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta