Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 7.12.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.12.2023 8.29
Tiedote 554/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Pasi Hellman, p. 0295 350 755
- Kehityspoliittisen toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2024-31.12.2027

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Lähetystöneuvos Lasse Keisalo, p. 0295 350 435
- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen laajennetun puitesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Kansliapäällikkö Pekka Timonen, p. 0295 150 010
- Valtakunnanvoudin viran täyttäminen

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. 0295 150 128
- Osallistumisoikeuksien kehittämistä käsittelevän parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän asettaminen

Hallitusneuvos Terhi Salmela, p. 0295 150 203
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48:n muuttamisesta (HE 32/2023 vp; EV 24/2023 vp)

Lainsäädäntöneuvos Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, p. 0295 150 015
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetun direktiivin 2013/11/EU (ADR-direktiivi) muuttamiseksi sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen (EU) N:o 524/2013 (ODR-asetus) kumoamiseksi

Erityisasiantuntija Nina Oksanen, p. 0295 150 404
- Oikeusministeriön määräaikaisen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteen täyttäminen

Sisäministeriö

Johtava asiantuntija Kukka Krüger, p. 0295 488 270
- Valtioneuvoston päätös tilapäisen suojelun antamisesta Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen kohdan 3) kumoamisesta

Puolustusministeriö

Vanhempi hallitussihteeri Tuomas Hyvärinen, p. 0295 140 233
- Hallituksen esitys eduskunnalle puolustukseen liittyvien, patentoitavaksi haettujen keksintöjen salassapidon vastavuoroiseksi turvaamiseksi tehdyn sopimuksen, teknisten tietojen välittämisestä puolustustarkoituksiin tehdyn Naton sopimuksen sekä niiden täytäntöönpanomenettelyjen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Erityisasiantuntija Frans Peltonen, p. 0295 140 021
- Vientiluvan myöntäminen Patria Land Oy:lle Japaniin

Valtiovarainministeriö

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, p. 0295 530 525
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024-2027 antaman selonteon johdosta (EK 16/2023 vp; VNS 1/2023 vp)

Lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu, p. 0295 530 552
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vertailuarvoasetuksen muuttamisesta ja Euroopan finanssivalvojien tietojenvaihdosta sekä InvestEU-ohjelman raportointivaatimusten muuttamisesta

Erityisasiantuntija Antti Sinkman, p. 0295 530 817
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta (HE 78/2023 vp; EV 27/2023 vp)

Veroasiantuntija Tiia Hyysalo, p. 0295 530 407
- Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2023 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen, p. 0295 330 102
- Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen

Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. 0295 330 086
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta (HE 47/2023 vp; EV 32/2023 vp)

Opetusneuvos Riina Vuorento, p. 0295 330 363
- Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Euroopan meribiologian keskus tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (EMBRC-ERIC) liittymiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Elina Anttila, p. 0295 162 163
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kansliapäällikkö Minna Kivimäki, p. 0295 342 389
- Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajan viran täyttäminen

Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 342 612
- Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin ESP-säännöstöön ja IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Erityisasiantuntija Lauri Mustonen, p. 0295 342 252
- Valtioneuvoston päätös toimilupaehtojen muuttamisesta

Ylitarkastaja Eveliina Uusitalo, p. 0295 342 028
- Eduskunnan vastaus hallituksen esityksiin laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 24/2023vp; EV 26/2023 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, p. 0295 047 139
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lääkintöneuvos Kimmo Tarvainen, p. 0295 163 070
- Työterveyslaitoksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2026

Neuvotteleva virkamies Outi Aalto, p. 0295 163 198
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työeläkelakien ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 27/2023 vp; EV 18/2023 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Neuvotteleva virkamies Satu Leino, p. 0295 163 498
- Maailman terveysjärjestö WHO:n hallintoneuvoston erityisistunto 10.12.2023

Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, p. 0295 163 282
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle säteilylain 75 §:n muuttamisesta (HE 76/2023 vp; EV 28/2023 vp)

Neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, p. 0295 163 195
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 57/2023 vp; EV 22/2023 vp)

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. 0295 163 515
- Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2024
- Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2024 maksettavasta rintama-avustuksesta

Neuvotteleva virkamies Tarja Kantolahti, p. 0295 163 466
- Työterveyshuollon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 17.12.2023 - 16.12.2026

Ympäristöministeriö

Erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, p. 0295 250 380
- Ilmastopolitiikan parlamentaarisen seurantaryhmän asettaminen toimikaudeksi 1.1.2024–30.6.2027