Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.12.2017 14.11
Tiedote 617/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.12.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään kunnan peruspalvelujen perushinnat, joihin valtionosuuden laskenta perustuu vuonna 2018. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kunnille on yhteensä 8 576 670 000 euroa. Asetuksen perushinnat on otettu huomioon vuoden 2018 kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien mitoituksessa ja ovat yhdenmukaiset valtion talousarvion kanssa. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen 0295 530 820)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018-2022. Asetus vastaa sisällöltään pääosin nykyistä asetusta, jonka voimassaolo päättyy 31.12.2017. Energiatuen tavoitteena on edelleen edistää etenkin uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä ja energiatehokkuutta. Asetukseen tehdään joitakin tarkennuksia ja johdonmukaisuutta lisääviä muutoksia, joissa on erityisesti otettu huomioon EU:n valtiontukisääntely. Lisäksi vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tukea suunnataan entistä enemmän uuden teknologian hankkeisiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 ja on voimassa 31.12.2022 saakka. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä. Laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä on hyväksytty eduskunnassa 8.12.2017. Asetuksessa säädetään tarkemmin rahoituskeskuksen ja BF-yhtiön tehtävistä ja johtamisesta. Asetuksessa annetaan BF-lain nojalla tarkemmat säädökset rahoituskeskuksen tehtävistä, johtokunnasta, johtokunnan ratkaisuvallan siirrosta pääjohtajalle, rahoituskeskuksen hallinnosta, sekä organisaation johtamisesta. Lisäksi annetaan tarkemmat säädökset yhtiön tehtävistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen 0295 063 732)

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Laivanrakennuksen innovaatiotuen myöntäminen ja hallinnointi on osoitettu Tekesin tehtäväksi Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun asetuksen muutoksella (1546/2016). Tekes muuttuu Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi lainmuutoksella 1.1.2018 (HE 158/2017, laki on hyväksytty eduskunnassa 8.12.2017). Asetus laivanrakennuksen innovaatiotuesta muutetaan vastaamaan näitä säädösmuutoksia. Samalla asetukseen tehdään eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen 0295 063 732)

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy työttömyysturvalain (1290/2002) muuttamiseen, jota koskevat lainmuutokset tulevat voimaan 1.1.2018. Muutosten tavoitteena on toteuttaa työttömyysturvaan aktiivimalli. Asetuksen 6 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan sääntö, jonka mukaan luovia ja esityksellisiä aloja koskeva poikkeuksellinen työssäoloehdon kertyminen koskee vain alle kuukauden kestäviä työsuhteita. Muutos parantaa näin työllistyvien työttömyysturvaoikeuden kertymistä ja edistää aktiivimallin käyttöönottoa. Asetukseen lisätään uusi 2 a luku ja siihen uusi 8 § aiemmin kumotun 8 §:n tilalle. Pykälä koskee sitä, millaiset työpaikalla tai siihen liittyen toteutettavat rekrytointiin liittyvät toimet luetaan työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n 3 momentin 5 kohdassa ja 7 luvun 5 a §:n 3 momentin 5 kohdassa tarkoittamaksi aktiivisuudeksi. Muutos vastaa työttömyysturvalakiin tehtyä muutosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (STM neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti 0295 163 288)

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista. Asetuksella pannaan täytäntöön muut kuin lakitason sääntelyä edellyttävät tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annetun direktiivin vaatimukset. Asetukseen sisältyvät ympäristönsuojeluvaatimukset koostuvat sekä direktiiviin perustuvista, että puhtaasti kansallisista säännöksistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (YM erityisasiantuntija Sami Rinne 0295 250 361)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 28.12.2017 seuraavat päätökset:

Päätös nimittää Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunta toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2019. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusammattilainen Pertti Korhonen; varapuheenjohtaja: alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: Partner Timo Ahopelto Lifeline Ventures Oy, liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj, ylijohtaja Leena Vestala Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala Aho Group Oy ja alivaltiosihteeri Markku Keinänen ulkoasiainministeriö. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)
Tiedote