Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 8.3.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.3.2018 13.43
Tiedote 112/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 8.3.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 13/2018 vp) eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa. Lakia sovellettaisiin Puolustusvoimien suorittamaan ja Puolustusvoimien lukuun suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn ja siihen ehdotetaan keskitettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely muista puolustushallinnon laeista. Esitys liittyy Suomen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistukseen, jonka taustalla on Euroopan unionin tietosuojaa koskeva sääntely. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 6.5.2018. (PLM hallitussihteeri Perttu Wasenius 0295 140 603)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 14/2018 vp) eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Hallituksen esitys liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp). Esityksellä toteutettaisiin edellä mainitussa esityksessä ehdotetun maakuntalain 6 §:n 1 momentin 5-8, 10–13, 16–22 ja 25–26 kohdissa sekä maakuntalain 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien sekä eräiden muiden tehtävien siirto valtiolta ja kunnilta maakunnille. Esitykseen sisältyvät lisäksi ehdotukset valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoimiseksi. Esityksellä perustettaisiin Valtion lupa- ja valvontavirasto, jolle koottaisiin pääosa lakkautettavaksi ehdotettavien aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävistä sekä osa lakkautettavaksi ehdotettavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tehtävistä. Valtion lupa- ja valvontavirasto olisi toimivallaltaan valtakunnallinen ja tehtäviltään monialainen valtion hallintoviranomainen, joka turvaisi alueilla toimien perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus-, lupa-, rekisteröinti- ja valvontatehtäviä. Virastotyypiltään Valtion lupa- ja valvontavirasto olisi uudenlainen valtioneuvoston alainen ja sitä ohjaavien ministeriöiden yhteinen virasto. Esitykseen sisältyy myös ehdotus laiksi Ahvenanmaan valtionvirastosta, jonka asema ja tehtävät säilyisivät pääosin ennallaan, sekä ehdotus laiksi maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta. Esitykseen sisältyvien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu on tarkoitus siirtyä maakunnille vuoden 2020 alusta. Myös ehdotetut valtionhallinnon organisaatiomuutokset ja Valtion lupa- ja valvontaviraston perustaminen toteutettaisiin vuoden 2020 alusta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin 1.1.2020. (VM hallitusneuvos Ilkka Turunen 0295 530 097)
Tiedote
MMM:n tiedote

Hallituksen esitys (HE 15/2018 vp) eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien. Esitystä täydennetään lisäämällä maakuntien rahoituksesta annettavaksi ehdotettuun lakiin säännökset arvonlisäverotuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävää ja verotonta toimintaa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverokustannusten korvaamisesta. Lisäksi esitykseen sisältyy maakuntien rahoituksen kokonaisratkaisua koskevat yksittäiset muutokset; lentotoiminnan ostojen rahoituksen siirtäminen erillisrahoitettavaksi sekä turkistuottajien lomituspalvelujen, poronhoitajien sijaisavun ja kalakannan hoitovelvoitteiden rahoitusosuuksien poistaminen maakuntien rahoituksesta. (VM budjettineuvos Virpi Vuorinen 0295 530 557)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 16/2018 vp) eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Laissa säädettäisiin asiakkaan valinnanvapauden sisällöstä, valinnanvapauden käyttämiseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista sekä palvelujen yhteensovittamisesta, palveluntuottajien hyväksymismenettelyistä, palvelujen tuottamisesta ja tuottajia koskevista velvoitteista, palveluntuottajille suoritettavista korvauksista, tiedonhallinnasta, valvonnasta sekä valinnanvapausmallin käyttöönotosta. Asiakas voisi valita laissa määriteltyjä suoran valinnan palveluja tuottavan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan ilman maakunnan ohjausta tai maakunnan liikelaitoksen tekemää palvelutarpeen arviointia. Lisäksi asiakkaalla olisi oikeus valita maakunnan liikelaitos ja sen palveluyksiköt. Maakunnan liikelaitoksen tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle voitaisiin myöntää tietyissä palveluissa asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti, joiden perusteella asiakas voisi valita palveluntuottajan. Henkilökohtaisessa budjetissa asiakkaalla olisi mahdollisuus vaikuttaa myös palvelujen sisältöön. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. Lakiin tehtäisiin maakunnan verovelvollisuuteen liittyvät muutokset tuottajien välisen kilpailuneutraliteetin toteuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös valtiontalouden tarkastusvirastosta annettua lakia ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan samana päivänä, kun maakuntalaki (HE 15/2017 vp) tulee voimaan tai mahdollisimman pian sen jälkeen. (STM hallitusneuvos Pirjo Kainulainen 0295 163 092)
Tiedote

Valtioneuvosto peruutti hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 47/2017). (STM hallitusneuvos Pirjo Kainulainen 0295 163 092)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.3.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen 6 pykälään lisätään uusi kuudes momentti, jonka mukaan toiminnanharjoittajalle on myönnettävä lisäaikaa päästöjen vähentämisohjelman täytäntöön panemiseksi, jos liuotinta sisältävien tai sisältämättömien korvaavien aineiden kehitystyö on menneillään. Asetus tulee voimaan 15.3.2018. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 0295 250 117)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 8.3.2018 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Suomen ilmoitus Euroopan komissiolle asetuksen (EU) 2018/108 perusteella tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävästä tuesta Suomessa. Viljelijöille ehdotetaan maksettavaksi syksyn 2017 tulvien ja rankkasateiden vuoksi Euroopan unionin varoista kokonaan rahoitettavaa tukea. Suomelle on myönnetty tukeen 1 080 000 euroa. Tuki voidaan myöntää viljelijälle, jos tulvien ja rankkasateiden vuoksi kylvämättä jääneet tai tuhoutuneet alat ovat vähintään 30 prosenttia viljelijän talven kokonaiskylvöalasta. Kokonaiskylvöala on kyseisen viljelijän vuosien 2015-2017 syyskasvien aloista suurin ala huomioiden valvonnan toteamat kasvit ja hyväksymät pinta-alat. Kokonaiskylvöalaa verrataan viljelijän hakemuksellaan vuonna 2018 ilmoittamien syyskasvien aloihin. Tuen kokonaismäärä on erotuksen mukainen hehtaarimäärä kerrottuna Suomen myöhemmin päättämällä tuen määrällä hehtaaria kohden. Tuki on maksettava viimeistään 30.9.2018. Tuen toimeenpanosta on ilmoitettava Euroopan komissiolle viimeistään 1.4.2018. (MMM neuvotteleva virkamies Juha Palonen 0295 162 356)

Päätös asettaa työneuvosto toimikaudeksi 1.4.2018-31.3.2021. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: varatuomari Jukka Ahtela Ahtela Consulting Oy; lakimiesjäsen: hallitusneuvos Jan Hjelt työ- ja elinkeinoministeriö (varatuomari Silja Romo sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriö); työsuojelukysymyksiin perehtynyt jäsen: johtaja Markku Rautio Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen sosiaali- ja terveysministeriö ja johtaja Antti Janas sosiaali- ja terveysministeriö); jäsenet: asiantuntija Katja Leppänen Elinkeinoelämän keskusliitto EK (lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja työmarkkinapäällikkö Minna Etu-Seppälä Palta), asiantuntija Mika Kärkkäinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija Katja Miettinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja ryhmäpäällikkö Pekka Kärkkäinen Teknologiateollisuus), työmarkkinalakimies Anne Kiiski Kunnallinen työmarkkinalaitos (hallitusneuvos Tuija Wilska Valtion työmarkkinalaitos ja työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen Kunnallinen työmarkkinalaitos), lakimies Paula Ilveskivi SAK ry (ratkaisupäällikkö Arja Pohjola PAM ry ja lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen JHL ry), lakimies Inka Douglas STTK ry (lakimies Matias Nyman Tehy ry ja lakimies Minna Ahtiainen Ammattiliitto Nousu ry) sekä johtava asiantuntija Miia Kannisto Akava ry (lakiyksikön johtaja Jan Degerlund Suomen Ekonomit ry ja neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen JUKO ry). (TEM erityisasiantuntija Elli Nieminen 0295 048 247)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.3.2018 seuraavat nimitysasiat:

Yhteiskuntatieteiden tohtori Anna-Kaisa Ikonen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 10.4.2018 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen, Häkkänen ja Virolainen toimikauden ajaksi. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)
Tiedote

Lähetystöneuvos Ann-Sofie Stude ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Erityisasiantuntija, oikeustieteen maisteri Tanja Jaatinen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.4.2018 lukien. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Markkinaoikeustuomari, oikeustieteen tohtori Olli Wikberg oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.4.2018-31.3.2023. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Varatuomari Johanna Hautakorpi oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusyksikön neuvottelevan virkamiehen virkaan 15.3.2018 lukien. (OM henkilöstöpäällikkö Taru Ritari 0295 150 306)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 184/2017 vp). Polttoaineen toimittajille tulee velvollisuus vähentää polttoaineiden energiayksikköä kohti laskettuja, elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä vähintään kuudella prosentilla vuonna 2020 verrattuna vuoden 2010 tasoon. Pienet polttoaineen toimittajat rajataan lain soveltamisalan ulkopuolelle. Laki koskee moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa, liikkuvissa työkoneissa, maa- ja metsätaloustraktoreissa sekä sisävesillä kulkevissa sisävesialuksissa ja huviveneissä käytettäviä polttoaineita. Laissa säädetään myös biopolttoaineiden ja niiden raaka-aineiden kestävyyskriteerien mukaisuudesta, kasvihuonekaasupäästöjen laskennasta ja vuotuisesta tietojen antamisesta. Lait tulevat voimaan 16.3.2018. (YM neuvotteleva virkamies Tarja Lahtinen 0295 250 149)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti antaisi seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri -lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (192/2008) ja asetus tulevat voimaan 19.3.2018. (LVM yksikön johtaja Maija-Liisa Ahokas 0295 342 390)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Kai Mykkäselle eron myöntäminen Suomen ja Venäjän hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission puheenjohtajan tehtävistä ja hänen tilalleen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen määrääminen. (UM apulaisosastopäällikkö Sannamaaria Vanamo 0295 351 529)

Suomen osallistumisen jatkaminen YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa ajalla 1.9.2018-31.12.2020 noin 200 sotilaalla operaation ranskalaisessa reservipataljoonassa. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)
Tiedote 1.12.2017

Ulkoministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Teemu Turusen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Argentiinan välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Buenos Airesissa 26.3-6.4.2018. (LVM yksikön johtaja Maija-Liisa Ahokas 0295 342 390)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Haagin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Katri Viinikan, Reykjavikin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Valtteri Hirvosen ja Tallinnan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kirsti Narisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoministeriön oikeuspalvelujen päällikkö, ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta Haagissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.10.2018 lukien sekä ulkoasiainneuvos Ann-Sofie Stude Reykjavikissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään ja ulkoministeriön poliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Timo Kantola Tallinnassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Bogotan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jarmo Kuuttilan sivuakkreditointi Panamaan 10.3.2018 lukien ja Mexicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Roy Erikssonin sivuakkreditoinnin päättäminen Panamaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)