Valtioneuvoston kirjelmä SM/2018/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurooppalainen raja- ja merivartiosto)

U 95/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Matti Pitkäniitty, Yksikön päällikkö, everstiluutnantti p.029 5421131
Asia
Ehdotetun asetuksen (KOM(2018) 631 lopullinen) tavoitteena on tehostaa ulkorajavalvontaa ja palautustoimintaa. Ehdotuksessa operatiivista toimintaa vahvistetaan luomalla 10 000 henkilön vahvuiset eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot, vahvistetaan viraston roolia palautustoiminnassa ja luodaan aiempaa paremmat edellytykset yhteistyölle kolmansien maiden kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Ehdotuksella laajennetaan Euroopan raja- ja merivartioviraston toimivaltuuksia rajavartioinnin ja palautusten alalla. Jäsenvaltiolla on kuitenkin ensisijainen vastuu ulkorajaosuudestaan ja virastolla on tukirooli. Ehdotus saattaa aiheuttaa muutostarpeita kansalliseen lainsäädäntöön. TALOUDELLISET: Ehdotuksella on vaikutuksia valtion talousarvioon. Vaikutuksia ei ole huomioitu julkisen talouden suunnitelmassa eikä valtion talousarvioesityksessä. Pysyvän joukon Suomelle asetetusta velvoitteesta aiheutuu noin 6,02 miljoonan euron vuosikustannus. Ehdotuksen mukaan virasto korvaa käyttämänsä komennushenkilöstön, mutta ei jäsenvaltion viraston käyttöön varaamaa henkilöstöä. Lisäksi ehdotuksesta aiheutuu kustannuksia, jotka perustuvat muun muassa lisääntyvän kansainvälisen toiminnan hallinnointiin ja tilannekuvayhteistyön tiivistämiseen. Kansallisesta rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman ja talousarvion valmistelun yhteydessä. Taloudellisten vaikutusten selvittämistä jatketaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen