Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.11.2018 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä

U 98/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Johanna Puiro, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488584
Asia
Asetusehdotuksen (KOM(2018) 640 final) tavoitteena on varmistaa digitaalisten sisämarkkinoiden moitteeton toiminta avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa estämällä säilytyspalvelujen väärinkäyttö terroristisiin tarkoituksiin. Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että unionin jäsenmailla on yhtenäiset keinot torjua terroristisen verkkosisällön leviämistä. Asetusehdotuksessa säädettäisiin säilytyspalvelun tarjoajien velvollisuuksista poistaa terroristinen verkkosisältö tai estää siihen pääsy tunnin kuluttua toimivaltaisen viranomaisen kehotuksesta, säilytyspalvelun tarjoajien vastuusta tarkastella mahdollista terroristista sisältöä suhteessa käytännesääntöihinsä toimivaltaisen viranomaisen ilmoituksesta sekä säilytyspalvelun tarjoajien ennakoivista toimista, joilla pyritään suojaamaan verkkopalvelua terroristiselta sisällöltä. Asetusehdotuksessa säädetään myös kansallisten viranomaisten tehtävistä ja seuraamuksesta asetuksen velvoitteiden noudattama jättämisestä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
EU:n asetus on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta, mutta ehdotettu asetus voi aiheuttaa muutostarpeita kansalliseen lainsäädäntöön. Asetus velvoittaisi nimittämään toimivaltaisen viranomaisen, määrittelemään sen tehtävät sekä asetuksen noudattamatta jättämisen seuraamuksista. Nimettävälle toimivaltaiselle viranomaiselle aiheutuu henkilöresurssi- ja koulutustarpeita sekä mahdollisia järjestelmäkehityksestä aiheutuvia kehitys- ja ylläpitokustannuksia. Taloudelliset vaikutukset voivat myös lisääntyä esimerkiksi jos joku kansainvälinen iso säilytyspalvelun tarjoaja sijoittaa asetuksessa tarkoitetun toimipaikkansa tai laillisen edustajan Suomeen tai jos jotain jo Suomessa sijaitsevaa säilytyspalvelun tarjoajaa aletaan hyödyntää terroristisen sisällön levittämiseksi. Todennäköisesti asetuksen mukaisia tehtäviä tulisi osoittaa sisäministeriön, oikeusministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloille. Vastuutahojen ja taloudellisten vaikutusten selvittämistä jatketaan. Asetuksella olisi vaikutusta myös säilytyspalvelun tarjoajien yritystoimintaan ja yritysten kustannuksiin. Vastuutahojen ja taloudellisten vaikutusten selvittämistä jatketaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen