Valtioneuvoston kirjelmä UM/2018/239

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2018 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (EU:n hätämatkustusasiakirjadirektiivi)

U 101/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Pasi Tuominen, Kansalaispalvelupäällikkö p.029 5351202
Asia
Direktiiviehdotuksen keskeisimmät tavoitteet ovat laatia uusi EU:n hätämatkustusasiakirja nykyisen käytännön mukaisilla turvaominaisuksilla, saattaa ajan tasalle EU:n hätämatkustusasiakirjan laatimisesta tehdyssä päätöksessä 96/409/YUTP kuvatut EU:n hätämatkustusasiakirjan ominaisuudet ja taata unionin kansalaisille mahdollisuus käyttää tehokkaasti oikeuttaan konsuliviranomaisten antamaan suojeluun. Päätöksellä 96/409/YUTP otettiin vuonna 1996 käyttöön yhteisen mallin mukainen hätämatkususasiakirja, jonka jäsenvaltiot myöntävät edustusta vailla oleville EU:n kansalaisille kolmansissa maissa. Hätämatkustusasiakirjoja myönnetään unionin kansalaisille silloin kun heidän passinsa tai matkustusasiakirjansa on kadonnut, varastettu tai tuhoutunut tai ei tilapäisesti ole saatavilla. Direktiiviehdotuksen mukaan päätös 96/409/YUTP ei ole yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteistä edustusta vailla oleville unionin kansalaisille kolmansissa maissa annettavan konsuliviranomaisten suojelun helpottamiseksi ja päätöksen 95/553/EY kumoamisesta 20 päivänä huhtikuuta 2015 annetun neuvoston direktiivin (EU) 2015/637 (jäljempänä konsulisuojeludirektiivi) mukainen. Konsulisuojeludirektiivi sisältää yleisiä sääntöjä konsuliviranomaisten edustusta vailla oleville unionin kansalaisille antamaa suojelua koskevista toimenpiteistä. Direktiivin 9 artiklan f alakohdassa säädetään nimenomaan, että konsuliviranomaisten antamaa suojelua sovelletaan myös hätämatkustusasiakirjojen myöntämiseen. Direktiiviehdotuksen yleistavoitteena on toteuttaa perussopimuksessa ja perusoikeuskirjassa unionin kansalaisille taattua oikeutta saada suojelua minkä tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta samoin edellytyksin kuin tämän jäsenvaltion omilla kansalaisilla, ollessaan sellaisen kolmannen maan alueella, jossa kyseisen kansalaisen kansalaisuusjäsenvaltiolla ei ole edustusta. Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on vähentää EU:n hätämatkustusasiakirjan väärentämis- ja jäljentämisriskiä petosten sekä matkustusasiakirjojen väärinkäytön torjumiseksi ja sitä kautta terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Lisäksi direktiiviehdotuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n hätämatkustusasiakirjoihin sovellettavat säännöt täysimääräisesti konsulisuojeludirektiivin kanssa. Direktiiviehdotus on komission vastaus neuvoston pyyntöön tehdä ehdotus uudeksi EU:n hätämatkustusasiakirjaksi, jossa on ajantasaiset turvaominaisuudet ja päivittää päätös 96/409/YUTP.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Komission mukaan yhtenäinen, entistä turvallisempi EU:n hätämatkustusasiakirja voi vähentää kansalaisille ja yrityksille aiheutuvia kustannuksia ja haittoja, koska sen hyväksyntä kolmansissa maissa lisääntyisi ja käsittely ulkorajoilla helpottuisi. Komissio arvioi, että yksinkertaistamistoimet vähentäisivät kansalaisten kustannuksia 93 000 euroa vuodessa. Komission mukaan yrityksille ja rajaviranomaisille mahdollisesti aiheutuvia säästöjä ei pystytä arvioimaan ilman luotettavia tietoja. Komission mukaan direktiiviehdotuksella ei ole vaikutuksia EU:n talousarvioon. Direktiiviehdotus edellyttäisi täydentävää ja tarkentavaa sääntelyä. Alustavan arvion mukaan ehdotettu direktiivi implementoitaisiin konsulipalvelulakiin (498/1999). Konsulipalvelulain 41 b §:ssä säädetään hätämatkustusasiakirjan myöntämisestä edustusta vailla olevalle Euroopan unionin kansalaiselle. Direktiiviehdotus mahdollistaisi EU:n hätämatkustusasiakirjan myöntämisen nykyistä laajemmalle asiakaskunnalle kuten omille kansalaisille. Alustavan arvion mukaan direktiiviehdotus johtaisi EU:n hätämatkustusasiakirjojen nykyistä korkeampiin kustannuksiin Suomen valtiolle. Rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnittelu- ja budjettiprosessien yhteydessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen