Valtioneuvoston kirjelmä UM/2020/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.1.2020 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta (kansainvälisten kauppasääntöjen täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen)

U 13/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Heli Honkapää, Kaupallinen neuvos p.029 5351455
Asia
Asetusehdotuksella (COM(2019) 623) laajennettaisiin voimassa olevan asetuksen soveltamisalaa siten, että unionilla on mahdollisuus ottaa käyttöön kauppapoliittisia toimenpiteitä myös tilanteissa, joissa WTO:n riitojenratkaisusopimukseen taikka alueelliseen tai kahdenväliseen kauppasopimukseen perustuvan kauppariidan käsittely on estetty kolmannen maan toimesta. Asetusmuutoksen taustalla on erityisesti WTO:n riitojenratkaisujärjestelmän kriisi (valituselimen halvaantuminen), jolla on vaikutuksia kauppariidoissa saatavien päätösten sitovuuteen ja tätä kautta unionin oikeuksien täytäntöönpanoon. Samalla kun keinovalikoimaa unionin oikeuksien puolustamiseksi vahvistettaisiin, EU jatkaa pyrkimyksiä niin monenvälisen pysyvän ratkaisun kuin väliaikaisjärjestelyjen löytämiseksi valituselimen tilanteeseen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Unionin oikeuksien tehokkaan täytäntöönpanon voidaan arvioida vaikuttavan myönteisesti myös kansainvälisillä markkinoilla toimiviin suomalaisiin yrityksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen