Hallituksen esitys VNK/2020/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.9.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 127/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Heidi Alajoki, Hallitussihteeri p.+35 8295160441
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvostosta annettua lakia siten, että niihin valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joista valtioneuvoston kanslia vastaa, kuuluisi myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteinen tiedonhallinta. Muutoksella selkeytettäisiin valtioneuvoston ja sen ministeriöiden välisiä velvoitteita ja vastuita tiedonhallinnassa. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei arvioida olevan valtiontaloudellisia vaikutuksia, eikä se edellytä määrärahasiirtoja ministeriöiltä valtioneuvoston kanslialle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen