Valtioneuvoston kirjelmä UM/2021/184

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 kumoamisesta (GSP-järjestelmän uudistaminen) (COM(2021) 579 final)

U 66/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Kent Wilska, Kaupallinen neuvos p.029 5351522
Asia
Komissio on 22.9.2021 antanut ehdotuksen yleisen tullietuusjärjestelmän (Generalised Scheme of Tariff Preferences, GSP) uusimisesta 1.1.2024 alkaen. EU on vuodesta 1971 myöntänyt yksipuolisesti kehitysmaille tullietuuksia GSP-järjestelmässä. Tavoitteena on poistaa köyhyyttä edistämällä kehitysmaiden integroitumista maailmankauppaan. Edunsaajamaat sitoutuvat samalla kestävän kehityksen ja hyvän hallintotavan periaatteisiin. GSP-järjestelmä on EU:n tärkeimpiä kauppapoliittisia välineitä keskeisten ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien, kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon edistämiseksi kehitysmaissa. EU:n yleisenä tavoitteena GSP-asetuksen uudistamisen osalta on säilyttää nykyisen asetuksen keskeiset piirteet. Muutoksilla pyritään erityisiin ja rajoitettuihin parannuksiin, joiden avulla varmistetaan GSP-järjestelmän tehokkuus ja saavutetaan sen kehitys- ja kestävyystavoitteet.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotetusta asetuksesta ei aiheudu menoja EU:n talousarvioon. Asetuksen soveltaminen johtaa kuitenkin tullitulojen menetykseen. Ehdotuksen välittömät taloudelliset vaikutukset edunsaajamaiden bruttokansantuotteeseen tai ulkomaankauppaan ovat rajalliset, sillä ehdotuksen tarkoituksena on säilyttää nykyisen järjestelmän keskeiset piirteet. GSP-järjestelmällä katsotaan olevan myönteisiä vaikutuksia kaikilla kestävän kehityksen aloilla edunsaajamaissa. Lisäksi sillä arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin edunsaajamaissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen