Valtioneuvoston kirjelmä VM/2022/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.1.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista yhtenäiseksi eurooppalaiseksi yhteyspisteeksi (ESAP)

U 81/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jonna Kuparinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530182
Asia
Komissio antoi 25.11.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen eurooppalaisen yhteyspisteen luomisesta, joka tarjoaa keskitetyn pääsyn julkisesti saatavilla olevaan finanssi- ja pääomamarkkinoiden sekä kestävyyden kannalta olennaisiin tietoihin (European Single Access Point, ESAP). Samassa yhteydessä annettiin ehdotusta täydentävät omnibusdirektiivi ja -asetus. Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on EU:n pääomamarkkinoiden ja rahoituspalvelujen yhdentäminen sekä vapaiden pääomien kohdentumisen tehostaminen EU:ssa. Ehdotuksen erityisenä tavoitteena on tietovirtojen lisääminen, sujuva pääsy tiedon lähteille sekä tiedon digitaalisen käytön ja uudelleenkäytön lisääminen. Tavoitteet saavutettaisiin perustamalla koko EU:n laajuinen tiedonhakuportaali (ESAP), josta kuka tahansa voi pääosin maksutta hakea finanssisektorin lainsäädännön nojalla raportoitua digitalisoitua tietoa. ESAP olisi toiminnassa 31.12.2024 alkaen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen suoraan soveltamisalaan kuluvia yrityksiä on Euroopassa noin 167 000 (muun muassa pankit, sijoituspalveluyritykset ja liikkeeseenlaskijat), joille sähköisessä muodossa raporttien toimittamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat komission arvion mukaan vuosittain noin 800 euroa. Portaali lisäisi tiedon löydettävyyttä ja uudelleenkäyttöä kokoamalla yli 200 erilaista EU-lainsäädäntöön perustuvaa raporttia samaan tietokantaan. Ehdotuksen tarkoituksena ei ole lisätä tai muuttaa yrityksiä koskevia raportointivelvoitteita, vaan vaatimukset kohdistuvat raportointiformaatteihin. Tiedonkerääjinä toimivat Finanssivalvonta, Patentti- ja rekisterihallitus ja Nasdaq Helsinki Oy perustaisivat yhden tai useamman teknisen yhteyden ESAPiin, jota kautta suomalaisten yritysten raportit olisivat hyödynnettävissä kaikkialla EU:ssa. Yhteyden perustamisesta aiheutuvat kustannukset ovat komission arvion mukaan noin 50 000 euroa per yhteys ja vuosittaisesta ylläpidosta aiheutuvat kustannukset noin 6 500 euroa. Kansallisesti kustannusten on arvioitu olevan komission arviota korkeammat.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen