Valtioneuvoston kirjelmä OM/2022/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.1.2022 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan allekirjoittamista ja ratifioimista koskeviksi neuvoston päätöksiksi (toisen lisäpöytäkirjan valtuutuspäätökset)

U 77/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Lauri Rautio, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150380
Asia
Tietoverkkorikollisuutta koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen on syyskuusta 2017 lähtien valmisteltu toista lisäpöytäkirjaa yhteistyön ja sähköisen todistusaineiston luovuttamisen tehostamiseksi. Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi 6.6.2019 neuvoston päätöksen, jolla komissiolle annettiin lupa osallistua toisesta lisäpöytäkirjasta käytäviin neuvotteluihin. Toinen lisäpöytäkirja hyväksyttiin 17.11.2021. Komissio on 25.11.2021 antanut ehdotukset neuvoston päätöksiksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta allekirjoittamaan ja ratifioimaan toinen lisäpöytäkirja Euroopan unionin edun mukaisesti (COM(2021) 718 final ja COM(2021) 719 final).
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Toisen lisäpöytäkirjan tarkoituksena on ensinnäkin tehostaa jo olemassa olevia yleensä viranomaisten välillä tapahtuvan kansainvälisen yhteistyön muotoja. Lisäksi sillä luodaan osin uudenlaisia menettelytapoja rajat ylittävään tietojen hankintaan rikosasioissa, koskien erityisesti suoraa yhteydenpitoa toisessa valtiossa olevan palveluntarjoajan kanssa. Tavoitteena on vahvistaa kansainvälisellä tasolla yhteiset säännöt tietoverkkorikollisuutta koskevan yhteistyön tiivistämiseksi ja sähköisessä muodossa olevien todisteiden keräämiseksi rikostutkintaa tai rikosoikeudellista menettelyä varten ja siten lisätä ja tehostaa valtioiden välistä ja yksityisen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä sekä lisätä selkeyttä ja oikeusvarmuutta erityisesti palveluntarjoajien kannalta. Toinen lisäpöytäkirja ja sitä koskevat komission ehdotukset eivät itsessään aiheuta välittömiä vaikutuksia kansallisella tasolla. Lisäpöytäkirjasta kansallisesti aiheutuvat vaikutukset arvioidaan siinä vaiheessa, jos lisäpöytäkirjan ratifioimiselle on ehdotettujen päätösten mukainen valtuutus ja sitä pidetään perusteltuna.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen