Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2022/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.2.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työolojen parantamisesta alustatyössä (alustatyödirektiivi)

U 6/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Asia
Direktiiviehdotuksen tavoitteena on parantaa alustojen kautta työskentelevien henkilöiden työoloja ja sosiaalisia oikeuksia, myös EU:ssa toimivien työtä välittävien digitaalisten alustojen kestävän kasvun edellytyksiä tukevalla tavalla. Ehdotuksessa säädettäisiin alustatyötä tekevien henkilöiden ammattiaseman määrittämisestä, luotaisiin alustatyötä tekeville uusia aineellisia oikeuksia suhteessa alustan käyttämään algoritmijohtamiseen sekä parannettaisiin viranomaisten tiedonsaantia jäsenvaltion alueella tehtävästä alustatyöstä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Alustavan arvion mukaan Suomen lainsäädännön voidaan katsoa täyttävän direktiivissä ehdotetut vaatimukset eräiden yksityiskohtien osalta, mutta monelta osin kysymys olisi uudesta sääntelystä. Useiden direktiiviehdotukseen sisältyvien määräysten tarkempaa sisältöä ja niiden suhdetta Suomen kansalliseen lainsäädäntöön ja käytäntöön selvitetään tarkemmin ehdotuksen käsittelyn edetessä, kuten myös ehdotuksen muita vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen