Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2022/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (datasäädös)

U 29/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Anna Wennäkoski, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295342046
Asia
Asetusehdotus (COM(2022) 68 final) toteuttaa komission 2020 julkaisemaa datastrategiaa ja sen tavoitteena on edistää dataan pääsyä ja käyttöä sisämarkkinoilla. Se säätää käyttäjän ja kuluttajan oikeudesta koneiden ja laitteiden tuottamaan ja niiden välillä liikkuvaan (ns. teolliseen) dataan. Lisäksi julkisen sektorin viranomaisille tulisi poikkeuksellisissa tarpeissa käyttöoikeus yrityksen dataan. Säädöksellä kiellettäisiin datan hyödyntämistä ja jakamista koskevat kohtuuttomat sopimusehdot ja velvoitetaan pilvipalveluita yhteentoimivuuteen. Asetuksella luotaisiin mekanismi estää ei-henkilötietojen oikeudettomat tiedonluovutukset. Lisäksi selkeytettäisiin säädöksessä tarkoitetun datan suhdetta tietokantasuojaan.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetus olisi horisontaalinen ja koskee kaikkia sektoreita. Säädös lisää sopimustasapainoa ja kilpailua sekä kansalaisten ja yritysten valinnanmahdollisuuksia markkinoilla ja lisäisi datan hyödynnettävyyttä palveluntarjoajasta ja laitteesta riippumattomasti. Asetuksella olisi vaikutuksia olemassa olevien sektoriviranomaisten toimintaan ja lisäksi tulee nimetä yksi tai useampi toimivaltainen vastuuviranomainen. Asetus velvoittaisi yhteistyöhön myös yleisen tietosuoja-asetuksen viranomaisen kanssa. Vaikutuksia viranomaisten toimintaan arvioidaan jatkotyössä tarkemmin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen