Valtioneuvoston kirjelmä OM/2022/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta ("strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet")

U 55/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074
Asia
Direktiiviehdotuksella (COM(2022) 177 final) säädettäisiin menettelytakeista strategisia häirintätarkoituksessa nostettuja siviilikanteita eli ns. SLAPP-kanteita vastaan. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on antaa tuomioistuimille ja mahdollisille SLAPP-kanteiden kohteille välineitä SLAPP-kanteita vastaan. Direktiivillä suojattaisiin julkista osallistumista harjoittavia henkilöitä, erityisesti toimittajia ja ihmisoikeusaktivisteja, ilmeisen perusteettomilta ja aiheettomilta kanteilta. Ehdotuksen mukaan tuomioistuin voisi hylätä ilmeisen perusteettoman häirintätarkoituksessa nostetun kanteen. Vastaajalla eli SLAPP-kanteen kohteella tulisi olla oikeus hakea tuomioistuimelta muun muassa vakuutta oikeudenkäyntikulujen tai vahinkojen varalta, oikeudenkäyntikulujen korvaamista ja korvausta oikeudenkäynnin aiheuttamista vahingoista. Tuomioistuin voisi myös määrätä ns. varoittavia seuraamuksia ilmeisen perusteettoman kanteen nostaneelle. Ehdotettua sääntelyä sovellettaisiin siviili- ja kauppaoikeudellisiin asioihin, joilla olisi rajatylittäviä vaikutuksia.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus turvaisi sananvapautta. Direktiivillä pyrittäisiin estämään SLAPP-ilmiön laajenemista EU:ssa sekä antamaan tuomioistuimille ja mahdollisille kohteille välineitä SLAPP-kanteita vastaan. Ehdotuksen kansallinen voimaansaattaminen edellyttäisi mahdollisesti muutoksia kansallisiin siviiliprosessioikeudellisiin säännöksiin. Valtioneuvosto tukee ehdotuksen tavoitteita, mutta pitää ehdotettua sääntelyä eräiltä osin ongelmallisena.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen