Valtioneuvoston kirjelmä STM/2022/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta (EU 2022/197)

U 61/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Hallitusneuvos Joni Komulainen, p. 029 5163453
Asia
Euroopan komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU 2022/197). Eurooppalaista terveysdata-aluetta (EHDS) koskeva asetusluonnos mahdollistaa terveystietojen hyödyntämisen yksilöille, potilaille, lääkäreille, kehittäjille ja julkisille päättäjille. Se on osa Euroopan komission helmikuussa 2020 esittelemää Euroopan unionin datastrategiaa, jonka tavoitteena on luoda yhteiset eurooppalaiset tietoalueet keskeisille toiminta-alueille, kuten maataloudelle, energialle ja liikenteelle. Eurooppalainen terveysdata-alue on ensimmäinen alakohtainen ehdotus ja se on yksi komission läpileikkaavista painopisteistä Euroopan terveysunionin vahvistamisessa. Tietojen ensisijaisen käytön osalta asetusehdotuksen tavoitteena on turvata sekä hoidon jatkuvuutta, että kansalaisten liikkuvuutta Euroopan unionin alueella. Tavoitteena on mahdollistaa Euroopan kansalaisille pääsy terveystietoihinsa sekä niiden jakaminen. Terveysammattilaiset saavat käyttöönsä hoitopolun asiakirjat niiden alkuperäisessä muodossa ja käännettynä heidän kielelleen. Toisiokäytön osalta asetusehdotuksen tarkoituksena on antaa tutkijoille, innovoijille ja päättäjille mahdollisuus saada terveystietoja yhtenäisellä ja tietoturvallisella tavalla Euroopan laajuisesti. Asetuksen tavoitteena on poistaa esteitä terveystietojen toissijaiselle käytölle erilaisissa turvallisissa ja tarkoin määritellyissä olosuhteissa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus on merkittävä EU:n tulevaan terveyspolitiikkaan laaja-alaisesti vaikuttava kokonaisuus. Se vaikuttaa siihen, miten terveydenhuoltoa tulevaisuudessa tarjotaan ihmisille Euroopassa. Sääntely luo kansalaisille lisää oikeuksia hallita ja määrätä terveystiedoistaan ja vastaavasti ammattihenkilöille lisää oikeuksia ja velvollisuuksia terveystietojen käsittelyyn. Jäsenvaltioiden kansalaiset saavat mahdollisuuden hallita ja käyttää terveystietojaan kotimaassaan ja koko EU:ssa. Ammattilaiset voivat nähdä hoitamansa potilaan tietoja riippumatta potilaan kotimaasta. Se edistää ihmisten terveydenhoitoa ja liikkuvuutta sekä digitaalisten terveyspalvelujen ja –tuotteiden todellisia sisämarkkinoita. Asetusehdotus mahdollistaisi, että terveystietoja voitaisiin tietoturvallisesti välittää maiden välillä sekä hoidon jatkuvuuden että kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen, innovoinnin ja tietoon perustuvan päätöksenteon mahdollistamiseksi. Asetuksella on vaikutuksia useiden kotimaisten viranomaisten tehtäviin, ja asetuksen toimeenpano edellyttää riittäviä resursseja.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen