Valtioneuvoston kirjelmä YM/2022/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta

U 76/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Olli Ojala, Ympäristöneuvos p.+35 8295250039
Asia
Asetuksessa säädettäisiin luonto- ja lintudirektiivin sekä vesipuite- ja meristrategiapuitedirektiivin velvoitteiden täyttämisen tehostamiseksi määräajoista saavuttaa direktiiveissä asetettuja tavoitteita sekä täydennettäisiin niitä luonnon tilan parantamisen kannalta tärkeillä velvoitteilla ja uusilla tavoitteilla. Lisäksi asetuksella edistettäisiin unionin biodiversiteettistrategian toteutusta koskien pölyttäjien suojelemista sekä luonnon tilan parantamista kaupunki-, maatalous- ja metsäympäristöissä sekä virtaavissa vesissä. Ehdotuksessa esitetään tavoitteiden saavuttamiseksi systemaattista lähestymistapaa, jossa kukin jäsenmaa laatisi kansallisen ennallistamissuunnitelman, jossa määriteltäisiin keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmien toteutusta seurattaisiin EU:n jäsenvaltioille yhteisten indikaattorien avulla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Ehdotus johtaisi heikentyneiden ekosysteemien tilan merkittävään parantumiseen. Ehdotuksella olisi todennäköisesti suuri vaikutus luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja sen palauttamiseen. Asetus tukisi monia ekosysteemipalveluita suoraan tai välillisesti. Asetuksen toimeenpano tukisi ilmastonmuutoksen torjuntaa hiilinieluja ja -varastoja vahvistamalla. Asetuksella tuettaisiin ympäristön kykyä vastata muutoksiin. Asetuksen velvoitteet koskisivat kaikkiaan 63 kaupunkia tai kuntaa. Tietopuutteiden paikkaaminen ja asetuksen toimeenpanon seurannan järjestäminen loisivat hallinnollista taakkaa. Ehdotuksella olisi merkittäviä kustannusvaikutuksia valtiontaloudelle mutta myös merkittäviä hyötyjä ekosysteemipalvelujen kasvun myötä. Ehdotuksella olisi vaikutuksia aluetalouteen. Asetus sisältää säännöksiä, jotka edellyttävät kansallisen lainsäädännön muuttamista ja täydentämistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen