Valtioneuvoston päätös VNK/2022/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2023

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +35 8295160300
Asia
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevalla selvitys- ja tutkimussuunnitelmalla osoitetaan valtion talousarvion momentilta 23.01.22 (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, siirtomääräraha 3 vuotta) kustannettavat selvitys- ja tutkimusteemat, valmistelu- ja ohjausvastuut, sekä kustannusarviot. Momentilla on kohdennettavissa selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoon vuoden 2023 talousarvio ja kehykset 7,759 milj. €, sekä 0,241 m€ vuodelta 2022 siirtyviä kohdentamattomia määrärahoja. Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman 2023 kokonaiskustannusarvio on yhteensä 8 milj. euroa. Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on varmistaa vahva ja poikkihallinnollinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon ja sen valmistelun tueksi, sekä luoda perusta selvitys- ja tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle käytölle valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä. Selvitys- ja tutkimussuunnitelma koostuu seuraavista painopistealueista: 1) Taloudellinen kestävyys, 2) Sosiaalinen kestävyys, 3) Ekologinen kestävyys, 4) Turvallisuus ja puolustus, ja 5) Muut. Painopistealueille valituilla teemoilla on kytkentä päätöksenteon tietotarpeisiin. Suunnitelman toimeenpanosta vastaavat valtioneuvoston kanslia ja teemojen vastuuministeriöt yhteistyössä valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman 2023
Vaikutukset
Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman 2023 toimeenpanolla tuotetaan tutkittua tietoa valtioneuvoston päätöksenteon ja sen valmistelun tueksi noin 46 selvitys- ja tutkimushankkeessa. Hankkeisiin liittyvien tutkimusorganisaatioiden työllisyysvaikutukset arvioidaan noin 90 henkilötyövuodeksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen