Valtioneuvoston kirjelmä UM/2023/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2023 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisten merialueiden biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä koskevan Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimusta täytäntöönpanevan sopimuksen neuvottelemisesta

U 104/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, p. 029 5351446
Asia
Biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla merialueilla koskevalla sopimuksella pantaisiin täytäntöön YK:n merioikeusyleissopimuksen (SopS 49 ja 50/1996) määräyksiä muun muassa meriympäristön suojelusta. Sopimusta sovellettaisiin merioikeusyleissopimuksen mukaisesti määritellyllä aavalla merellä ja merenpohja-alueella, jolla tarkoitetaan kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluvan talousvyöhykkeen ja mannerjalustan ulkopuolelle jäävää syvänmerenpohjaa. Sopimuksella määrättäisiin meren geenivaroista, mukaan lukien niiden käytöstä saatavan hyödyn jakamiseen liittyvät kysymykset, aluelähtöisistä merenhoitotoimista, kuten mertensuojelualueet, ympäristövaikutusten arvioinnista sekä valmiuksien kehittämisestä ja meriteknologian siirtämisestä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Sopimus edistäisi valtamerillä tapahtuvan ihmistoiminnan kokonaisvaltaisempaa hallinnointia ja mahdollistaisi paremman tasapainon merellisten luonnonvarojen suojelemisen ja kestävän käytön välillä. Sopimuksen sisältämällä rahoitusratkaisulla olisi taloudellisia vaikutuksia. Sopimuksella perustettavat toimielimet rahoitettaisiin osapuolten maksuosuuksin. Taloudellisia vaikutuksia syntyisi myös meren geenivaroista saatavien hyötyjen jakamista koskevista määräyksistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen