Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi yrityksille EU:ssa sekä pienten ja keskisuurten yritysten listautumisten helpottamiseksi (Listing Act)

U 106/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Anu Ranta, p. +35 8295530510
Asia
Komission 7.12.2022 antama Listing Act -ehdotus on osa komission pääomamarkkinaunionitavoitetta ja se koostuu kolmesta säädösehdotuksesta (kaksi muutossäädösehdotusta sekä uusi direktiiviehdotus moniääniosakkeiden sallimisesta yrityksille, jotka hakevat osakkeidensa kaupankäynnin kohteeksi ottamista pk-yritysten kasvumarkkinalla). Ehdotuksella pyritään parantamaan EU:n yritysten listautumisedellytyksiä sekä vähentämään sääntelyn noudattamisesta seuraavaa hallinnollista taakkaa yrityksissä listautumisen jälkeen. Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä pienten ja keskisuurten yritysten rahoituskanavien monipuolistumista. Muutossäädösten mukaiset muutokset ovat lähinnä pistemäisiä sääntelyn kevennyksiä ja muutoksia esiteasetukseen (EU) 2017/1129 (muun muassa poikkeuksia esitteen laatimisvelvollisuuteen ja tietojen esittämistapaan kohdistuvia muutoksia) ja markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (EU) N:o 596/2014 (muun muassa sisäpiiritiedon julkistamissäännösten selkeyttäminen ja erilaisten hallinnollisten tehtävien ja dokumentointivelvollisuuksien keventäminen). Lisäksi rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviin 2014/65/EU esitettäisiin sijoitustutkimusta koskevia muutoksia. Ehdotuksella myös kumottaisiin listalleottodirektiivi 2001/34/EY, ja siirrettäisiin sen keskeiset säännökset rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksella voidaan arvioida olevan yritysten listautumisedellytyksiä ja rahoituksen saatavuutta parantavia vaikutuksia. Esiteasetukseen ehdotettavat muutokset eivät oletettavasti merkittävästi heikentäisi sijoittajansuojaa, sillä muutokset koskisivat lähinnä jo listattuja yhtiöitä, joista on saatavilla tietoa muiden säännösten kuin esiteasetuksen säännösten perusteella. Lisäksi ehdotettujen muutosten voidaan olettaa parantavan vähittäissijoittajien mahdollisuuksia osallistua listautumisen jälkeisiin arvopapereiden liikkeeseenlaskuihin. Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen tehtävillä muutoksilla voidaan saavuttaa selkeyttä liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuuksien sisältöön, millä on myönteisiä vaikutuksia myös sijoittajien kannalta, niiden voidessa perustaa sijoituspäätöksensä luotettavampaan tietoon. Sijoitustutkimusta koskevilla muutoksilla voi olla positiivisia vaikutuksia yritysten rahoituksen saatavuuteen, mikäli sijoitustutkimusta aletaan muutosten perusteella tuottamaan enemmän. Suomessa oli vuoden 2023 alussa yli 270 000 osakeyhtiömuotoista yritystä, joista 187 yhtiötä oli listautunut joko säännellylle markkinalle (135 kpl) tai pk-yritysten kasvumarkkinalle (52 kpl). Ehdotuksen vaikutukset kohdistuisivat pitkälti jo listautuneisiin tai listautumista harkitseviin yhtiöihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen