Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2023/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kehyksestä uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseksi

U 117/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Outi Vilén, p. +35 8295047016
Asia
Asetusehdotuksen (COM (2022) 591) taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan, geopoliittinen tilanne ja hyvin korkeat energian hinnat, jotka ovat vahvistaneet tarvetta nopeuttaa energiatehokkuustoimia sekä uusiutuvan energian käyttöönottoa unionissa, jotta EU:ssa voidaan luopua venäläisten fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Energiakriisin pahentumisen johdosta komissio on katsonut tarpeelliseksi tuoda uusiutuvan energian käyttöönottoa nopeuttavia toimia kiireellisesti käyttöön määräajaksi. Asetuksessa ehdotetaan hätätoimenpiteitä, joita sovellettaisiin vuoden ajan. Asetusehdotus sisältää uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyn ja aurinkoenergialaitteiston määritelmän, erittäin tärkeää yleistä etua koskevan periaatteen soveltamista koskevan säännöksen sekä määräajat aurinkoenergialaitteiston, päivityshankkeiden ja lämpöpumppujen lupamenettelylle.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Vaatimukset tiettyjen uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyjen nopeuttamisesta voivat vaatia lisäresursseja lupamenettelyjen toimivaltaisille viranomaisille. Mahdollisista lisäresursseista linjataan erikseen talousarvioprosessien ja julkisen talouden suunnitelman yhteydessä. Talousarvioesitykseen 2023 ja julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2023–2026 sisältyy viranomaisille lisäresursseja liittyen hallituksen esitykseen, jossa annettaisiin etusija vihreän siirtymän hankkeille aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä ja hallintotuomioistuimissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen