Valtioneuvoston kirjelmä YM/2023/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (uudelleenlaadittu ilmanlaatudirektiivi)

U 126/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Ylijohtaja Leena Ylä-Mononen, p. 029 5250023
Asia
Euroopan komissio antoi 26.10.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja direktiiviksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (COM(2022) 542 final). Direktiiviehdotuksella yhdistettäisiin kaksi nykyistä ilmanlaatua koskevaa direktiiviä uudelleenlaadituksi ilmanlaatudirektiiviksi. Direktiiviehdotuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa ilmanlaatua merkittävästi EU:n alueella jo vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen toteuttamisen kannalta keskeinen ehdotus on, että terveyden ja ympäristön suojelemiseksi asetettuja ilmanlaatuvaatimuksia ja – tavoitteita tiukennettaisiin, jotta ne olisivat lähempänä Maailman terveysjärjestön vuonna 2021 antamia suosituksia. Erityistä huomiota kiinnitettäisiin nykytiedon mukaan terveydelle kaikkein vaarallisimpien pienhiukkaspitoisuuksien vähentämiseen. Eräät ilmanlaatulaatutavoitteet muutettaisiin oikeudellisesti sitoviksi laatuvaatimuksiksi. Myös ilmanlaadun seurantavelvoitteita tiukennettaisiin. Ilmanlaatuvaatimuksien ja –tavoitteiden noudattamisen varmistamiseksi ehdotetaan tiukennuksia myös ilmanlaadun turvaamiseksi laadittavia suunnitelmia koskeviin velvoitteisiin sekä täysin uusia vaatimuksia muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta, terveyshaittoja koskevista vahingonkorvauksista ja seuraamuksista.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Direktiiviehdotuksella olisi komission arvion mukaan merkittäviä myönteisiä terveys- ja ympäristövaikutuksia EU:n alueella. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan direktiiviehdotuksen terveyshyödyt jäävät Suomessa moniin EU-maihin ja keskimäärin EU:in verrattuna vähäisemmiksi erityisesti sen vuoksi, että meillä ilmanlaatu on jo nykyisin merkittävästi muita maita parempi. Myönteisiä vaikutuksia ilmanlaatuun Suomessa aiheutuisi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ennen kaikkea direktiiviehdotuksen ja nykyisen sekä tulevan EU:n päästösääntelyn yhteisvaikutuksesta, mitkä vähentävät Suomeen tulevaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeumaa erityisesti pienhiukkasten osalta. Direktiiviehdotus lisäisi ilmanlaadun seurannan kustannuksia Suomessa sekä alustavan arvion mukaan myös ilmanlaadun turvaamisesta aiheutuvia kustannuksia erityisesti kuntatasolla. Direktiivin täytäntöönpano tarkoittaisi lukuisia lainsäädäntömuutoksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen