Hallituksen kertomus VNK/2023/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.5.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen vuosikertomus 2022

ED 1/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 46 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Hallituksen vuosikertomuksesta säädetään tarkemmin valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 9 a §:ssä ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 ja 18 §:ssä. Kertomuksen sisällöstä on määräykset valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/1992).  

 

Hallituksen vuosikertomus 2022 koostuu varsinaisesta kertomuksesta ja sitä täydentävistä liitteistä:

 

Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset

Liite 2 Tilinpäätöslaskelmat

Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta

Liite 4 Valtion yhtiöomistus  

 

Hallituksen vuosikertomus 2022 sisältää tiedot hallituksen kokoonpanosta ja ministerien työnjaosta sekä keskeiset tunnusluvut hallituksen työskentelystä. Kertomuksessa käsitellään myös koronavirusepidemiaa, Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja Suomen Nato-jäsenyyden hakemista sekä annetaan katsaus lainvalmistelusta. Kertomuksessa esitetään katsaus kestävän kehityksen tilaan Suomessa ja siinä kuvataan pääministeri Marinin hallitusohjelman jäsennyksen mukaisesti hallituksen keskeiset politiikkakokonaisuudet. Kertomuksessa on valtiokokonaisuuden taloudellista asemaa selvittävä katsaus, jossa on kootusti tietoa valtion talousarviotalouden sekä valtion liikelaitosten ja rahastojen tuotoista, kuluista ja varallisuusasemasta. Kertomus sisältää tiedot myös valtiokokonaisuuden taseen ulkopuolisista vastuista. Lisäksi käsitellään tarkemmin muun muassa valtion talousarviota ja kehyksiä sekä EU:n ja Suomen välisiä rahavirtoja. Selvitykset annetaan myös valtionvelasta, valtiontalouden riskeistä ja verotuksesta. Kertomuksessa on myös katsaukset valtion henkilöstöön, toimitiloihin, ICT-hankkeisiin ja valtion yhtiöomistukseen. Kertomuksessa tarkastellaan lyhyesti myös hyvinvointialuetaloutta, kuntataloutta sekä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja.  

 

Kertomuksen liitteessä 1 ovat ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset, jotka kukin ministeriö on toimittanut vuosikertomuksen valmistelua varten. Liite sisältää kunkin ministeriön hallinnonalan kuvauksen sekä katsauksen toimintaympäristön ja toimialan muutoksiin ja riskeihin. Liitteessä on kuvattu myös hallinnonalan määrärahojen käyttöä sekä arvioitu hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Liitteessä on myös tiedot valtion liikelaitoksista ja valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista. Liitteeseen on sisällytetty oikeusministeriön tuloksellisuuden kuvauksen yhteyteen saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 7 §:n mukainen saamelaiskäräjien kertomus.  

 

Kertomuksen liite 2 sisältää Valtiokonttorissa laaditun ehdotuksen valtion tilinpäätökseksi, joka sisältää valtion talousarvion toteutumalaskelman, valtion tuotto- ja kululaskelman ja taseen, valtion rahoituslaskelman ja laskelmia täydentävät liitteet. Lisäksi mukana ovat liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen tuloslaskelmat ja taseet samoin kuin tiedot näiden pitkäaikaisista sitoumuksista. Liitteessä on myös tilintarkastamattomat valtion kokonaislaskelmat sisältäen tuotto- ja kululaskelman ja taseen sekä niitä koskevat lisätiedot. Valtioneuvosto hyväksyy valtion tilinpäätöksen osana hallituksen vuosikertomusta.

 

Kertomuksen liitteessä 3 selostetaan valiokunnittain toimenpiteet, joihin hallitus on ryhtynyt kertomusvuoden aikana eduskunnan vireillä olevien lausumien ja kannanottojen johdosta.  

 

Kertomuksen liite 4 sisältää tarkemman selvityksen valtion yhtiöomistuksesta.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2022 (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen