Säädösten sujuvoittaminen: vaikutukset ja vaikuttavuus (SUJUVA)

Käynnissä

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 12/2018–12/2019

Lainsäädäntö on julkisen vallan merkittävin keino ohjata yhteiskuntaa haluttuun suuntaan. Sen vuoksi on tärkeää, että olemassa oleva lainsäädäntö on vaikuttavaa, kustannustehokasta ja suhteellista. On tärkeää arvioida olemassa olevan lainsäädännön toimivuutta ja pohtia onko tarpeen korjata tai sujuvoittaa säädöksiä tarpeettomien kustannusten ja tulkintaongelmien välttämikseksi. Lisäksi on tärkeää tunnistaa, millä keinoin säädösten toimivuutta voidaan parantaa. Säädöshuolto on keskeinen keino parantaa voimassa olevan sääntelyn ajantasaisuutta ja varmistaa sääntelyn laatu.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa pääministeri Sipilän hallituksen säädösten sujuvoittamisen -kärkihankkeen toteutumisesta, sujuvoittamisen kohteista ja vaikutuksista sääntelyn kohdealoilla. Hankkeessa tuotetaan tietoa, miten säädösten sujuvoittamisen kohteet on valittu, minkälaisiin asioihin säädösten sujuvoittaminen on kohdistunut, minkälaisia toimenpiteitä on tehty säädösten sujuvoittamiseksi sekä minkälaisiksi lainvalmistelijat kokevat oman osaamisensa ja minkälaista tukea lainvalmistelijat ovat saaneet säädösten sujuvoittamishankkeiden aikana.

Hankkeessa arvioidaan myös lupa- ja valitusprosessien kehittämisen toimenpiteitä ja toimenpiteiden tuottamia vaikutuksia kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille itselleen. Lupa- ja valitusprosessien kehittämisessä on tärkeää arvioida, mikä merkitys prosessien sujuvoittamiseen on ns. yhden luukun periaatteen toteutumisella, sähköisten järjestelmien kehittämisellä ja voitaisiinko prosesseja kehittää yhdenmukaistamalla  viranomaisen lakisääteisiä käsittelyaikoja.

Tärkeää säädösvalmlstelun kehittämisessä on myös se, että säädösvalmlsteluprosessiin osallistuvat toimijat ymmärtävät, mitä eri sääntelyn kehittämiseen liittyvillä termeillä tarkoitetaan. Hankkeessa analysoidaan myös, mitä termejä säädösvalmistelu-hankkeissa käytetään kuvaamaan sääntelyn parantamista  ja toisaalta mitä näillä termeillä asiayhteydessä tarkoitetaan.

Hankkeen yhtenä lopputuloksena tuotetaan eräänlainen "lainvalmistelijan tarkastuslista" voimassaolevan sääntelyn ongelmista ja parannuskeinoista, joita olisi hyvä käydä läpi säädösvalmistelun aikana. Vastaavalla tavalla hankkeessa tuotetaan suosituksia ministeriöiden säädösvalmistelua johtaville virkamiehille (mm. kansliapäällikkö, lainsäädäntöjohtaja) niistä seikoista, jotka tulisi huomioida säädösvalmistelua suunniteltaessa säädösten sujuvoittamisen näkökulmasta. Näin tulevaisuudessa lainvalmistelussa pystytään systemaattisemmin huomioimaan säädösten sujuvoittaminen osana säädösvalmistelua. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, minkälaisissa (markkina)olosuhteissa sääntelyn  purkaminen ja mahdollisten vaihtoehtoisten sääntelykeinojen käyttäminen on mahdollista.

Ota yhteyttä:

Professori Anssi Keinänen, Itä-Suomen yliopisto (UEF), p. 050 4422 582, etunimi.sukunimi(at)uef.fi

Säädösten sujuvoittamisen kärkihankkeen arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä