Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

En marknadsstabilitetsreserv för utsläppshandeln stärker konkurrenskraften för nordisk el

Statsrådets kommunikationsavdelning 29.6.2015 14.08
Pressmeddelande 353/2015

Den nya marknadsstabilitetsreserven för EU:s utsläppshandel kommer att minska prisskillnaderna i partipriserna på el i Finland och de övriga nordiska länderna. Dessutom förbättras den relativa konkurrenskraften för nordisk el på exportmarknaden jämfört med europeisk el, eftersom marknadsstabilitetsreserven gör att priset på el som produceras i Mellaneuropa höjs mer än priset på nordisk el. I de nordiska länderna produceras en högre andel el genom förnybar utsläppsfri energi.

Detta framgår ur en utredning som offentliggjordes den 29 juni, där effekterna av marknadsstabilitetsreserven för utsläppshandeln på partipriset på el i Finland utvärderas. Avsikten är att vid ingången av 2019 ta i bruk en marknadsstabilitetsreserv för utsläppshandeln med syfte att stabilisera prisutvecklingen för utsläppshandeln. Utsläppshandeln är EU:s metod att minska koldioxidutsläppen på ett kostnadseffektivt sätt.   

Marknadsstabilitetsreserven kommer att höja partipriset på el i Finland. Enligt utredningen minskar de kostnader som orsakas av prishöjningen på el dock med ca 1,5 miljarder euro när stabilitetsreserven tas i bruk 2019, och inte redan 2017, som en del av medlemsländerna föreslog. I Finland är industrin proportionellt den största elförbrukaren. Enligt utredningen riktas de största extra kostnaderna efter industrin på boende och jordbruk. Till de omständigheter som påverkar priset på el räknas utöver priset på utsläppsrätterna även produktionskostnaderna för el, nya överföringsförbindelser för el från Finland till grannländerna och andelen utsläppsfri elproduktion.

Denna utredning är den första i år inom ramen för statsrådets kanslis effektiviserade utvärdering av konsekvenserna av EU-lagstiftningen. Konsekvensbedömningen är ett led i Finlands EU-politik som syftar till att minska och förbättra lagstiftningen.

Utredningen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2014.

Utredning över effekterna av marknadsstabilitetsreserven för utsläppshandeln på partipriset på el i Finland (på finska)

Sammandrag av rapporten (på finska)

Ytterligare information: Juha Forsström, äldre forskare, tfn 0 40 593 6973, VTT, Pekka Sulamaa, verkställande direktör, tfn 050 583 8597, Sulamaa Consulting, samt Toivo Hurme, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 345, och Sari Löytökorpi, projektchef, (statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet), statsrådets kansli, tfn 0295 160 187, statsrådets kansli.   

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 30.6.2015