Utredning om digitaliseringen inom den grundläggande utbildningen nu klar

Statsrådets kommunikationsavdelning 4.5.2016 10.09
Pressmeddelande Tiedote 193/2016

Rapporten "Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä" har färdigställts. Undervisnings- och kulturministeriet har gett ut publikationen som ett led i verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2015. Utredningen genomfördes av forskningsenheten TRIM vid Tammerfors universitet.

Målet med utredningen var att klarlägga nuläget när det gäller digitalisering av lärandemiljöer inom den grundläggande utbildningen på olika håll i landet samt att ta reda på hur digitala lärandemiljöer nyttjas inom undervisningen och vad lärarna har för förutsättningar att använda sig av digitala lärandeprodukter. Rapporten lyfter även fram hinder för digitalisering inom undervisningen och faktorer som främjar digitaliseringen.

Av rapporten framgår att lärarna inom den grundläggande utbildningen ställer sig positiva till utvecklingen (70 % av respondenterna) och skulle vilja använda flera digitala applikationer i sitt arbete (75 %). Omkring hälften av lärarna uppgav att de har grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik och nästan en tredjedel upplevde sig ha färdigheter som överstiger grundläggande nivå. Enligt utredningen behöver vissa också utveckla de egna färdigheterna: ca 20 % av respondenterna upplever betydande brister i det egna kunnandet.

Det befintliga antalet anordningar eller redskap upplevs vara otillräckligt, och man ser också kvalitetsmässiga brister hos anordningarna (60 %). Hälften av respondenterna ansåg att den tillgängliga internetförbindelsen är otillräcklig. Var tredje respondent uppgav sig vara missnöjd med det tillgängliga trådlösa nätverket, och en del av skolorna saknar fortfarande trådlöst nätverk.

Påfallande är att det är läraren som enligt rapporten är den centrala användaren av informations- och kommunikationsteknik inom den grundläggande utbildningen, medan eleverna använder betydligt mindre informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. Lite mindre än 50 % av lärarna använder informations- och kommunikationsteknik varje vecka, och ca en tredjedel varje dag. Var femte lärare använder informations- och kommunikationsteknik mer sällan än varje vecka. Om man ser till den framtida läroplanen är det ännu väldigt sällsynt med programmering i den grundläggande utbildningens innehåll, och utöver detta tar eleverna även fram lite medieinnehåll i undervisningen.

Till de faktorer som bidrar till en lyckad digitalisering av undervisningen hör enligt utredningen behovsbaserad utbildning där undervisningen sker i den miljö och inom den referensram där läraren kommer att tillämpa färdigheterna. Enligt utredningen är det dessutom viktigt med olika sätt att genomföra digitalisering och en cyklisk utveckling av dessa där alla parter kan vara delaktiga.

Rapporten är en del av regeringens spetsprojekt för att främja digitalisering inom den grundläggande utbildningen och utveckla grundskolan. År 2017 och 2018 görs uppföljande studier av hur digitaliseringen inom den grundläggande utbildningen framskrider.

Rapporten (på finska)

Bilaga 1 (på finska)

Bilaga 2 (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi/sv

Ytterligare information: Tero Huttunen, specialsakkunnig, UKM, tfn 0295 330 219, och Jarmo Viteli, forskningsdirektör, Tammerfors universitet / forskningsenheten TRIM, tfn 0500 731 237