Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 8.11.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 7.11.2019 15.14
Tiedote 583/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Kalle Kankaanpää, lähetystöneuvos p. 0295 351 816
- Eduskunnan kirjelmä pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta 2018 EK 6/2019 vp -K 12/2019 vp

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Eduskunnan kirjelmä vuoden 2018 valtiopäiviltä lepäämässä olevan ehdotuksen johdosta laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (EK 8/2019 vp-LJL 1/2019 vp-EV 131/2018 vp-HE 135/2018 vp)
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 17/2019 vp) 2. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön edistämisestä tehdystä sopimuksesta 3. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M318
- Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn
- Ahvenanmaan itsehallintolain muuttaminen

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta (HE 30/2019 vp; EV 14/2019 vp)

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muutospöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiina Polo, opetusneuvos p. 0295 330 022
- Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Suomen liittyminen Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjaan, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjaan, perussopimusta muuttavaan kymmenenteen lisäpöytäkirjaan ja yleisohjesääntöä muuttavaan toiseen lisäpöytäkirjaan

Emil Asp, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 498
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta (HE 6/2019 vp; EV 13/2019 vp)

Sofia Johansson, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 048
- Suomen tasavallan hallituksen ja Malediivien tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 12/2019 vp; EV 11/2019 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 13/2019 vp; EV 9/2019 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 14/2019 vp; EV 10/2019 vp)