Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 14.9.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.9.2018 15.34
Tiedote 415/2018
Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 14.9.2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 330
- Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Terhi Järvikare, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 113
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Erkki Papunen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 167
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Susanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 448
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 055
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tatu Giordani, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 054
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mikko Ojala, hallitusneuvos p. 0295 063 506
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Sami Teräväinen, hallitussihteeri p. 0295 060 088
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Anne Koskela, hallitusneuvos p. 0295 163 384
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Milja Tiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 579
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Hanna Tossavainen, hallitussihteeri p. 0295 163 005
- Hallituksen esitys eduskunnalle Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta