Asiakirjajulkisuus ja tietopyynnöt

Oikeutesi julkiseen tietoon

Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta.
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999

Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut tai joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa.

Viranomaisen on ylläpidettävä kuvausta asiakirjajulkisuudesta. Tämän kuvauksen tarkoituksena on osaltaan avustaa sinua tiedon tarvitsijana kohdistamaan tietopyyntösi. Voit kohdistaa tietopyyntösi viranomaisen asiakirjoihin tai palveluihin.
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019, 28 §

Tietoa ja asiakirjoja verkossa

Julkaisemme verkkosivuille ajantasaista tietoa valtioneuvoston kanslian ja hallituksen toiminnasta. Verkkosivulla on tietoa esimerkiksi ministeriöiden hankkeistavaltioneuvoston päätöksistä ja valtioneuvoston EU-asioiden käsittelystä. Julkaisuarkisto Valto sisältää kaikkien ministeriöiden julkaisuja. Julkiset hanketiedot ovat saatavilla myös avoimesta rajapinnasta osoitteessa api.hankeikkuna.fi.

Jos tarvitsemaasi julkista tietoa ei löydy edellä mainituista lähteistä, voit pyytää sitä valtioneuvoston kansliasta. Asiasi käsitellään tietopyyntönä: se rekisteröidään asianhallintajärjestelmään ja välitetään eteenpäin pyynnön käsittelijälle.

Tietopyynnön tekeminen

Voit lähettää tietopyynnön valtioneuvoston kansliaan. Käsittelemme pyyntösi mahdollisimman nopeasti ja noudatamme julkisuuslaissa säädettyjä määräaikoja. Asiakirjojen antamisesta ja tiedon esille hakemisesta voidaan periä maksu julkisuuslain 34 § mukaisesti. Näissä tilanteissa ilmoitamme asiasta sinulle.

Jos tietopyyntösi kohdistuu toisen viranomaisen aineistoon, voimme siirtää pyyntösi käsiteltäväksi asianomaiselle viranomaiselle.

Tietojen antamisesta päättävä viranomainen ja yhteystiedot

 Valtioneuvoston kansliaa päättää tietoaineistojensa antamisesta. Jos emme voi antaa asiakirjaa, teemme pyynnöstä kirjallisen päätöksen, josta voit valittaa hallinto-oikeuteen.

Valtioneuvoston kanslian tietoaineistoja koskevat pyynnöt osoitetaan valtioneuvoston kanslian kirjaamoon.

Jos haluat tarkistaa, mitä tietoja valtioneuvoston kanslia on sinusta tallentanut ja kuka tietoja käsittelee, voit lähettää tietopyynnön henkilötietojesi tarkistamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Hallituksen asiakirjojen käyttö tutkimustarkoituksessa

Ministereiden, ministerin toimikaudeksi nimitettyjen valtiosihteerien sekä ministereiden erityisavustajien tehtävien hoidossa syntyneet tai vastaanotetut asiakirjat, jotka eivät ole ministeriön toimialaan kuuluvia viranomaisen asiakirjoja, muodostavat hallituksen arkiston. Hallituksen asiakirjat ovat pääasiassa tutkimusluvan alaisia ja niitä koskeva tutkimuslupahakemus tehdään valtioneuvoston kanslialle.

Tutkimuslupahakemus toimitetaan valtioneuvoston kanslian kirjaamoon.

Tutkimuslupahakemus ja täyttöohje

Valtioneuvoston kanslian tietoaineistot

Valtioneuvoston kanslian tietoaineistot liittyvät ministeriön tehtäviin ja vastuualueisiin.

Valtioneuvoston kanslia vastaa muun muassa hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Kanslian tehtävä on myös turvata pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa.

Valtioneuvoston kanslian tehtäviin kuuluvat Suomen EU-politiikan yhteensovittaminen sekä valtion omistajapolitiikka ja valtioneuvoston kanslian alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus. Sille kuuluvat valtioneuvoston viestintä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittaminen sekä valtioneuvoston yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus, häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen sekä valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi. Lisäksi valtioneuvoston kanslia vastaa valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Tietovarantojen sisältämät tiedot

Asiarekisterit

Ministeriön asiarekistereiden sisältämät tiedot on kuvattu kunkin tietojärjestelmän osalta erikseen. 

VAHVA on valtioneuvoston ja ministeriöiden yhteinen asianhallintajärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoja ministeriöissä käsiteltävistä asioista. Järjestelmä sisältää myös viranomaisen vastaanottamia ja laatimia asiakirjoja metatietoineen.

Lisäksi VAHVA-asianhallintajärjestelmässä käsitellään valtionhallinnon EU-asiat. 
VAHVA-järjestelmän julkisuuskuvaus

EUTORI-tietojärjestelmässä käsiteltiin syyskuuhun 2022 saakka valtionhallinnon EU-valmistelun asiat. Järjestelmää käytetään toistaiseksi aiemman EU-aineiston tiedonhaussa. 
EUTORI-järjestelmän julkisuuskuvaus

Valtioneuvoston hankeikkuna on ministeriöiden yhteinen verkkopalvelu hanketiedon hallintaan ja julkaisuun. Palvelu sisältää julkiset tiedot ja asiakirjat ministeriöiden säädös- ja kehityshankkeista, toimielimistä, valtioneuvoston strategioista ja selonteoista.
Hankeikkunan julkisuuskuvaus

Palvelut

Asiarekistereiden lisäksi ministeriössä käytetään myös useita muita tietojärjestelmiä palveluiden tiedonhallintaan. Tietosisällöt on kuvattu kunkin palvelun kohdalla.