Miten yritys voi valmistautua siirtymäkauden päättymiseen?

Siirtymäkaudella Britannia osallistuu EU:n sisämarkkinoille ja tulliunioniin edelleen jäsenmaan tavoin. Siirtymäkaudella neuvotellaan EU:n ja Britannian välisestä tulevaa suhdetta koskevasta sopimuksesta, jolla määritetään muun muassa kaupan ja investointien ehdoista siirtymäkauden jälkeen.

Vaikka EU ja Britannia onnistuisivat sopimaan kunnianhimoisesta tulevasta suhteesta, siirtymäkauden päättyminen ja Britannian ero sisämarkkinoilta ja tulliunionista tulee väistämättä tarkoittamaan merkittäviä muutoksia yrityksille ja viranomaisille verrattuna nykytilaan.

On myös mahdollista, että EU ja Britannia eivät ehdi sopia kauppaa ja investointeja koskevista kysymyksistä. Sen vuoksi tulee varautua tilanteeseen, jossa kauppaa käytäisiin kansainvälisten sopimusten, ml. WTO-sopimusten, mukaisin ehdoin.

Siirtymäkauden päättyminen vaikuttaa yrityksiin, jotka muun muassa:

  • harjoittavat vienti-, tuonti- tai investointitoimintaa Britannian kanssa tai
  • käyttävät valmistuksessaan Britanniassa tuotettua sisältöä, kuten raaka-aineita tai palveluja ml. pilvipalvelut.

Yksittäiselle yritykselle koituvat muutokset riippuvat muun muassa yrityksen toimialasta, sijaintipaikasta tai roolista tuotantoketjussa. Alla on koottuna esimerkkejä niistä muutoksista, joita siirtymäkauden päättymisestä voi seurata. Tarkempia tietoja annetaan myöhemmin neuvotteluiden edetessä.

Komission 9.7.2020 tiedonanto varautumisesta siirtymäkauden jälkeiseen aikaan
Komissio on antanut eri aloja koskevia ilmoituksia tulevista muutoksista