EU-ministerivaliokunnassa EU:n puolustusyhteistyötä ja taloudellista turvallisuutta

1.3.2024 14.10
VNK
EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 1. maaliskuuta turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan sekä taloudelliseen turvallisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja kolmeen ministerineuvoston kokoukseen.

Hallitus käsitteli iltakoulussa Suomi liikkeelle -ohjelmaa ja liikkumisen yhteiskunnallisia vaikutuksia

29.2.2024 19.33
OKM VNK
Taukojumppa hallituksen iltakoulussa.
Hallitus sai iltakoulussaan torstaina 29.2.2024 katsauksen Suomi liikkeelle -ohjelman tilanteeseen. Suomi liikkeelle -ohjelmalla hallitus edistää kansalaisten mahdollisuuksia liikkua ja liikkumista tukevia arjen valintoja.

Parlamentaarinen työryhmä seuraamaan kansallisen TKI-tavoitteen toteutumista

29.2.2024 14.11
VNK
Valtioneuvosto asetti yleisistunnossaan 29. helmikuuta parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata kansallisen TKI-tavoitteen saavuttamista sekä seurata ja tukea monivuotisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suunnitelman toimeenpanoa.

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto kyberturvallisuusdirektiivin täytäntöönpanosta: yrityksille aiheutuvia kustannuksia arvioitava tarkemmin

29.2.2024 13.51
VNK
Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle lakiehdotuksista kyberturvallisuusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi. Esityksen vaikutusten arvioinnissa on olennaisia puutteita. Esityksen ymmärrettävyyttä vaikeuttaa esityksen laajuus ja monimutkaisuus.

Selvitys tarkasteli merituulivoiman edistämiskeinoja Suomen talousvyöhykkeellä

28.2.2024 9.02
TEM VN TEAS valtioneuvoston kanslia
Kuva: Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.5
Tuulivoimalla on merkittävä rooli Suomen tavoitteessa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Suomen merialueilla on tunnistettu valtavasti potentiaalia tuottaa puhdasta sähköä ja hankekehittäjien kiinnostus Suomen merialueita kohtaan on kasvanut merkittävästi niin aluevesillä kuin talousvyöhykkeelläkin.

Tutustu myös

Suomen EU-politiikka

Suomen EU-politiikka

Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionia ja lisätä kasvua, vakautta ja turvallisuutta Euroopassa. Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio.

Suomen EU-politiikka

 

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Ministeriö

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestintää koskevia ohjeita, oppaita ja suosituksia.

Ohjeet ja suositukset