Rekrytointikilpailut ja valmennus

Kilpailut

Vakituisiin EU-virkoihin voi päästä ainoastaan osallistumalla Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto EPSOn järjestämiin avoimiin rekrytointikilpailuihin.EPSO vastaa työntekijöiden valinnasta Euroopan parlamenttiin, EU:n neuvostoon, Euroopan komissioon, unionin tuomioistuimeen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, Euroopan ulkosuhdehallintoon, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan, alueiden komiteaan sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Euroopan oikeusasiamiehen toimistoihin. Kilpailuiden tarkoituksena on luoda valintamenettelyn menestyksekkäästi läpäisseistä hakijoista luettelot, joista kukin toimielin palkkaa avoinna oleviin tehtäviinsä sopivat työntekijät. 
EU-tehtävät
Lue lisää työnkuvista - EPSO

Kilpailuja on lähtökohtaisesti kahdenlaisia: niin sanotun yleisuran (generalist) ja erityisurien (specialist) kilpailuja. Yleisuran kilpailujen kautta rekrytoidaan nimensä mukaisesti uransa alkuvaiheessa olevia yleisvirkamiehiä kaikkien unionin toimielinten palvelukseen. Erityisuran kilpailut puolestaan on suunnattu jo enemmän työkokemusta omaaville tiettyjen alojen asiantuntijoille, kuten taloustieteilijöille, juristi-lingvisteille tai tilintarkastajille.

Akateemisen asiantuntijauran (AD, administrator) ohella kilpailujen kautta rekrytoidaan myös esimerkiksi sihteereitä (AST/SC), eri alojen hallinnollisia avustajia (AST) ja teknistä henkilökuntaa, kuten turvamiehiä ja autonkuljettajia.

EPSO järjestää avoimia virkakilpailuja yleensä pitkin vuotta, ja ne ovat avoimia kaikille EU-kansalaisille. Keväisin haetaan yleisvirkamiehiä, kesäisin kielitieteilijöitä, talvisin assistentteja ja sihteerejä ja tarpeen mukaan erityisalojen asiantuntijoita. Kilpailukalenteri löytyy EPSO:n verkkosivuilta.

Kilpailuilmoitukset julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Hakijoita kehotetaan arvioimaan omaa soveltuvuuttaan EU-tehtäviin ja omia käsityksiään EU-urasta vapaaehtoisilla testeillä ennen hakemuksen tekemistä. Näiden testien tavoitteena on varmistaa, että hakijat todella tietävät, minkälaiselle uralle he ovat hakeutumassa.

Hallintovirkamiesten kilpailut

Hallintovirkamiesten kilpailuissa (administrator, AD) on useita vaiheita. Joka vuosi keväällä julkaistavassa AD5-yleisvirkamieskilpailussa hakulomake täytetään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää perustietojensa lisäksi kielitaitoaan koskevat tiedot. Toisessa vaiheessa hakija vahvistaa annetuista vaihtoehdoista sen kielen, jolla hän haluaa suorittaa osan kilpailun testeistä. Hakijan tulee täyttää hakulomakkeen molemmat osiot määräaikoihin mennessä.

Ensimmäinen testivaihe on tietokoneella tehtävät monivalintakokeet (computer-based tests), jotka mittaavat abstraktia, kielellistä ja numeerista päättelykykyä sekä tilanteen päättelykykyä.  Ensimmäisen vaiheen testien tarkoituksena on arvioida hakijoiden yleistä soveltuvuutta, ja ne voi tehdä millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä. EU-osaamista ei tässä vaiheessa testata. Testikeskuksia on kaikissa jäsenvaltioissa ja useissa kolmansissa maissa.Toinen vaihe voi olla tietokoneella tehtävä ns. postilaatikkotehtävä (E-tray) tai erityisalojen kilpailuissa esimerkiksi hakemuksen kykyosioon perustuva seulonta (talent screener).

Parhaiten menestyneet hakijat kutsutaan Brysseliin tai Luxemburgiin arviointikeskukseen, jossa on useita tehtäviä suullisista esityksistä ja ryhmäharjoituksista haastatteluihin. Arviointikeskuksen tehtävät suoritetaan hakulomakkeessa valitulla toisella kielellä. Toiseen vaiheeseen kuuluu usein myös aineistotehtävä (case study), joka voidaan tehdä myös kotimaassa jo ennen arviointikeskukseen menoa. Tarkemmat tiedot kunkin kilpailun osalta löytyvät sitä koskevasta hakuilmoituksesta, minkä lisäksi EPSO tiedottaa prosessin etenemisestä hakijoille heidän EPSO-tileillään.

Suurin osa hakijoista karsiutuu ennen arviointikeskusta. Sinne kutsuttujen lukumäärä riippuu siitä, kuinka monta uutta virkamiestä kilpailun tuloksena on tarkoitus rekrytoida.

Kilpailun lopputuloksena valitaan EPSO:n ennalta ilmoittama määrä virkamiesehdokkaita, laureaatteja, niin sanotulle varallaololistalle. Listalle pääseminen ei suoraan takaa työpaikkaa missään tietyssä toimielimessä, vaan hakijan on oltava itse aktiivinen. Lista annetaan toimielinten käyttöön, ja ne voivat rekrytoida siltä tarvitsemansa määrän virkamiehiä. Samanaikaisesti listalla olevia hakijoita kannustetaan hakemaan toimielimissä avautuvia paikkoja. 

Myös Suomen pysyvä EU-edustusto auttaa laureaatteja sopivan paikan löytämisessä. Yleisuran listat ovat pääsääntöisesti voimassa vuoden, mutta niiden voimassaoloa voidaan tarvittaessa pidentää. Erityisurien osalta voimassaolosta päätetään aina erikseen.

Kilpailuista kiinnostuneen kannattaa seurata EPSO:n verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia. Kilpailuista tiedotetaan myös kaikissa jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Virallisen lehden kilpailuilmoituksessa on järjestettävästä kilpailusta yksityiskohtaista tietoa, kuten työtehtävät, vaadittava pätevyys ja kokemus.

Kilpailuihin valmistautuminen

EU:n virkakilpailuihin voi valmentautua perehtymällä kilpailujen rakenteeseen ja selvittämällä etukäteen, mitä kussakin vaiheessa testataan sekä syventämällä omaa ammattiosaamistaan, EU-tietämystään ja kielitaitoaan. Etenkin ensimmäisen vaiheen tietokonetestien vastaustekniikkaa kannattaa harjoitella etukäteen, koska kokeet ovat varsin tiukkatahtisia.

Valmentautumiseen on saatavissa runsaasti kaupallista materiaalia, mukaan lukien harjoituskirjoja ja testioppaita sekä erilaisia valmennuskursseja. Suomessa hallitus järjestää maksutonta valmennusta vuosittaisiin AD-tason yleisvirkamieskilpailuihin, mikäli kiinnostuneita suomalaisia on riittävästi. Valmennus kattaa arviointikeskusvaiheen. Alkuvaiheisii eli tietokonepohjaisii kokeisiin voi valmistautua itsenäisesti EPSOn verkkosivujen esimerkkitehtävien avulla.

Arviointikeskukseen kutsuttuja suomalaisia kehotetaan olemaan heti tiedon saatuaan yhteydessä valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolla EU-henkilöstökysymyksistä vastaavaan Jaana Jokelaiseen. EPSO ei luovuta kilpailuihin osallistuneiden henkilö- tai yhteystietoja jäsenmaille.

Valmentautumisen tueksi

Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto on valmistanut oppaan kilpailuihin valmistautuville suomalaisille hakijoille. Opas kertoo, miten EU rekrytoi virkamiehiä pysyviin työsuhteisiin ja miten EU-urasta kiinnostunut hakija voi tehokkaasti valmentautumalla parantaa mahdollisuuksiaan kilpailussa.
Opas EU-rekrytointikilpailuihin

EU:ssa on mahdollista hakea myös sopimussuhteisiin tehtäviin. Tämä hakuprosessi on varsinaisia virkamieskilpailuja kevyempi menettely. Sopimussuhteisia työntekijöitä käytetään tilanteissa, joissa kaivataan tilapäistä asiantuntijaosaamista tietyllä sektorilla.
Opas sopimussuhteisiin tehtäviin

Koska haut vaihtelevat vuosittain ja koetyyppejä kehitetään koko ajan, henkilöstövalintatoimisto EPSO:n verkkosivut ovat kilpailuihin valmistautuvalle hakijalle tärkein ja ainoa virallinen tiedonlähde.
EPSO

EPSO on julkaissut EU:n virallisessa lehdessä Avoimet kilpailut -oppaan, joka kertoo yleisellä tasolla, mitä kilpailut ovat ja miten ne toimivat.
Avoimet kilpailut -opas

Myös yksityiset tahot tuottavat valmennusmateriaalia kilpailuihin. Saadun palautteen perusteella osa materiaaleista on auttanut joitakin suomalaisia hakijoita. EPSO:n sivut ovat kuitenkin ainoa virallinen lähde.

Lisätietoja

Noora Saarinen, EU-erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto, Yleisten EU-asioiden yksikkö 0295160845