EU:n talousarvio

Euroopan unionin toiminta rahoitetaan lähinnä unionin budjetista. EU:n vuosibudjetti jakautuu sitoumuksiin (ns. valtuus) ja maksumäärärahoihin (kassavirta). Vuoden 2016 EU:n talousarvio on sitoumuksina 155 mrd. euroa ja maksuina 143,89 mrd. euroa. Sitoumusten määrä on noin kolme kertaa Suomen valtion budjetin kokoinen. Talousarvion menoilla, tuloilla ja rahoituskehyksillä on jokaisella oma päätöksentekomekanisminsa.

Rahoituskehykset

Eurooppa-neuvosto päättää EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä. Neuvosto antaa erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen asetuksen, jolla vahvistetaan monivuotinen rahoituskehys. Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti saatuaan Euroopan parlamentin enemmistöllä antaman hyväksynnän. Rahoituskehys vahvistetaan vähintään viideksi vuodeksi.

Kehykset muodostavat menoluokkakohtaiset rajat (otsakkeet) vuosittain laadittaville talousarvioille, ja niitä voidaan muuttaa ainoastaan neuvoston ja Euroopan parlamentin yhteisellä sopimuksella. Uusimman rahoituskehyksen 2014-2020 yhteydessä kuitenkin hyväksyttiin myös uusia joustomekanismeja, joiden myötä vuotuista maksukattoa voidaan tiettyinä vuosina alentaa ja vastaavasti nostaa toisena vuonna. Käytännössä tämä on mahdollista tehdä sekä etupainotteisesti että takapainotteisesti.

Eurooppa-neuvosto saavutti 8. helmikuuta 2013 sovun uudesta rahoituskehyksestä, jonka jälkeen se on hyväksytty myös Euroopan parlamentissa. Ensimmäistä kertaa historiassa uuden rahoituskehyksen taso alittaa voimassaolevan. Uuden rahoituskehyksen kokonaistasoksi, kun huomioidaan rahoituskehys ja kaikki ulkopuoliset rahoitusvälineet, vahvistettiin Eurooppa-neuvostossa 996,8 miljardia euroa, mikä on noin 24 miljardia euroa alhaisempi kuin edellisen kauden taso (sitoumuksia, vuoden 2011 hinnoin).

EU:n talousarvio | valtiovarainministeriö

Talousarvion laatimisprosessi

Tammikuu

Euroopan unionin toimielimet (neuvosto, parlamentti, tilintarkastustuomioistuin, tuomioistuin) laativat omat toimintatalousarvionsa. Komissio laatii Euroopan unionin yleisen talousarvion (komission toimintatalousarvio, unionin yleiset menot ja tulot).

Toukokuu

Komissio hyväksyy ja esittää alustavan talousarvioesityksensä neuvostolle.

Kesäkuu-heinäkuu

Neuvosto käsittelee alustavaa talousarvioesitystä ja hyväksyy oman kantansa tarvittaessa äänestämällä.

Lokakuu

Euroopan parlamentti hyväksyy oman kantansa täysistunnossa. Avoinna olevia asioita käsitellään trilogissa.

Marraskuu-joulukuu

Jos parlamentin ja neuvoston kannat eroavat toisistaan, kutsutaan koolle sovittelukomitea, jossa on edustajat parlamentista, neuvostosta ja komissiosta. Sovittelukomitealla on 21 päivää aikaa päästä yhteisymmärrykseen koko talousarviosta. Sovittelukomiteassa sovittu yhteinen teksti vahvistetaan parlamentissa ja neuvostossa. 

Tammi-joulukuu

Komissio vastaa vuosittaisen talousarvion toteutuksesta.