EU:n toimielimet

Euroopan unionin keskeisiä toimielimiä ovat Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan keskuspankki.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto on jäsenvaltioiden hallitusten- tai valtionpäämiesten kokous, jota kutsutaan usein myös EU:n huippukokoukseksi. Lissabonin sopimuksen myötä Eurooppa-neuvostosta tuli virallinen toimielin, ja sitä johtaa puheenjohtaja Charles Michel. Puheenjohtajan toimikausi on 2,5 vuotta ja se voidaan uusia kerran Eurooppa-neuvoston jäsenten määräenemmistöpäätöksellä. Eurooppa-neuvoston kokouksia pidetään säännönmukaisesti kaksi kertaa puolessa vuodessa. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää ylimääräisiä kokouksia.

Eurooppa-neuvoston tehtävänä on määrittää unionin poliittiset suuntaviivat ja painopisteet. Lisäksi Eurooppa-neuvosto määrittelee muun muassa talouspolitiikan suuntaviivat sekä unionin strategiset edut ja tavoitteet ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Eurooppa-neuvosto ei toimi lainsäätäjänä, mutta käytännössä sillä on huomattavat mahdollisuudet vaikuttaa unionin kehitykseen ja toiminnan painopisteisiin.

Eurooppa-neuvosto
Lissabonin sopimus | Eurooppatiedotus

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto on keskeinen päätöksentekoelin, jossa jäsenvaltioita edustavat hallitusten jäsenet. Kokoonpanoa kutsutaan myös ministerineuvostoksi. Neuvosto kokoontuu kymmenessä eri kokoonpanossa käsiteltävästä politiikan alasta riippuen.

Euroopan unionin neuvosto
Neuvoston kokoonpanot | Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen istuntojen puheenjohtajana toimii puheenjohtajavaltion asianomainen ministeri. Kun neuvosto tekee päätöksiä määräenemmistöllä, jäsenmaiden äänimäärät on painotettu maiden koon mukaan.

Jäsenmaiden äänimäärät neuvostoissa | Eurooppatiedotus

Ulkoasiainneuvostossa puhetta johtaa korkea edustaja Josep Borrell. Hän on sekä EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja että yksi komission varapuheenjohtajista.

Korkea edustaja | EU:n ulkosuhdehallinto (englanniksi)

Neuvoston kokoukset valmistelee jäsenvaltioiden pysyvistä EU-edustajista koostuva komitea, Coreper. Coreperissa pyritään ratkaisemaan mahdollisimman suuri osa jäsenvaltioiden välisistä erimielisyyksistä, jotta vain vaikeimmat kysymykset vietäisiin ministereiden varsinaisiin neuvotteluihin.

Neuvoston valmisteluelimet | Euroopan unionin neuvosto

Euroopan neuvosto

Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto sekoittuvat joskus Euroopan neuvostoon. Euroopan neuvosto ei ole EU:n toimielin vaan erillinen yleiseurooppalainen yhteistyöjärjestö, jonka yksi näkyvimpiä saavutuksia on Euroopan ihmisoikeussopimus (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi). Euroopan neuvosto kokoontuu Strasbourgissa.

Euroopan neuvosto (englanniksi)

Euroopan komissio

Euroopan komissiossa on 28 jäsentä mukaan lukien puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Komissiolla on aloitemonopoli EU-lainsäädännössä. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti tekevät lainsäädäntöpäätöksiä komission esitysten pohjalta. Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä komissio antaa aloitteen. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat yhdenvertaisesti antaa lausuntoja, hyväksyä tai hylätä komission ehdotuksia.

Komissiolla on laaja täytäntöönpanovalta yhteisölainsäädännön soveltamisessa. Komissiolla on tärkeä asema muun muassa kilpailu-, maatalous-, alue-, rakenne- ja kalastuspolitiikan hoidossa. Nämä politiikka-alueet kuuluvat EU:n yksinomaisen toimivallan piiriin.

Euroopan komissio
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan unioni toimii useilla eri aloilla | Eurooppatiedotus
Lainsäädäntömenettely | Euroopan komissio

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on valittu suorilla vaaleilla vuodesta 1979 saakka. Jokaisella jäsenvaltiolla on väkilukuun suhteutettu määrä edustajia. Nykyisessä parlamentissa on 751 jäsentä, joista 13 on Suomessa valittuja. Jäsenet valitaan suorilla vaaleilla viideksi vuodeksi kerrallaan. Lissabonin sopimuksessa paikkojen enimmäismääräksi määritellään 751 (mukaan lukien puhemies).

Euroopan parlamentti on unionin kansanedustuslaitos. Sen toiminta perustuu Euroopan tason puoluepolitiikkaan, joista Euroopan parlamentissa kaudella 2014-2019 ovat edustettuina

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (EPP)
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä (S&D)
Euroopan konservatiivit ja reformistit (EKR)
Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (ALDE)
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto (GUE/NGL)
Vihreät/Euroopan vapaa allianssi (Vihreät/EVA)
Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa (EFDD)
Sitoutumattomat

Lue esittelyt Euroopan parlamentin poliittisista ryhmistä | Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on neuvoston kanssa tasavertainen lainsäätäjä ja merkittävä budjettivallan käyttäjänä. Suurin osa unionin lainsäädännöstä päätetään yhteispäätösmenettelyllä, jossa parlamentti toimii toisena lainsäätäjänä neuvoston rinnalla. Parlamentti on lisäksi tasavertainen budjettivallan käyttäjä, sillä parlamentin ja neuvoston on päästävä sopuun kaikista menoista.

Parlamentti osallistuu myös komission ja sen puheenjohtajan valintaan. Komission on nautittava parlamentin luottamusta. Parlamentin suostumus vaaditaan uusien jäsenmaiden ottamiseen unioniin.

Edelliset Euroopan parlamentin vaalit pidettiin toukokuussa 2019.

Euroopan parlamentti
Euroopan parlamentin tiedotustoimisto Suomessa

Euroopan unionin tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin käsittää unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja erityistuomioistuimia. Unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa on yksi tuomari jäsenvaltiota kohden. Heidät nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella kuudeksi vuodeksi.

Euroopan unionin tuomioistuimen tehtävänä on käsitellä komission tai jäsenvaltion toista jäsenvaltiota vastaan nostamat kanteet, jotka perustuvat siihen, että jäsenvaltio ei ole noudattanut jäsenyysvelvoitteitaan. Tuomioistuimeen voidaan myös valittaa unionin yleisestä tuomioistuimesta, joka käsittelee yritysten ja yksityishenkilöiden nostamat kanteet.

Euroopan unionin tuomioistuimen tehtävänä on myös antaa ennakkoratkaisuja kansallisille tuomioistuimille, mikäli niiden ratkaistavana olevaan asiaan liittyy kysymys unionin oikeuden tulkinnasta tai toimielinten antamien säädösten pätevyydestä. Nämä ennakkoratkaisut sitovat jäsenvaltion tuomioistuinta.

Euroopan unionin tuomioistuin

Tilintarkastustuomioistuin

Tilintarkastustuomioistuin, jossa on yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta, valvoo unionin varainkäyttöä ja talousarvion noudattamista. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä täysin riippumattomina ja unionin yleisen edun mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole itsenäistä päätösvaltaa, mutta sen lausunnon pohjalta neuvosto ja parlamentti päättävät vastuuvapauksien myöntämisestä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan keskuspankki

Euroopan unioni siirtyi 1.1.1999 talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen, jolloin eurosta tuli euroalueeseen osallistuvien jäsenvaltioiden yhteinen raha. Tällä hetkellä 19 jäsenmaan virallinen valuutta on euro. Euroalueen rahapolitiikasta vastaa Euroopan keskuspankki (EKP) yhdessä euroalueen kansallisten keskuspankkien kanssa. Yhteisen rahapolitiikan ensisijainen tavoite on ylläpitää hintavakautta euroalueella.

Euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta huolehtii keskuspankkien muodostama eurojärjestelmä. Siihen kuuluvat euroalueen kansalliset keskuspankit ja Euroopan keskuspankki. Eurojärjestelmän jäsenenä Suomen Pankki osallistuu euroalueen yhteisen rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen.

EKP:n pääjohtaja on Christine Lagarde, jonka kausi EKP:ssa alkoi 1. marraskuuta 2019.

Euroopan keskuspankki
Suomen pankki

Euroopan ulkosuhdehallinto

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) avustaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa. EU:n korkea edustaja on italialainen Josep Borrell. Hän toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana, johtaa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja pitää huolta EU:n ulkosuhteiden johdonmukaisuudesta ja koordinoinnista. Korkea edustaja on samalla myös yksi Euroopan komission varapuheenjohtajista, ja osallistuu näin ollen myös komission päätöksentekoon.

Euroopan ulkosuhdehallinto (englanniksi)

Talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea

Talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea ovat pysyviä neuvoa-antavia elimiä. Talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) jäsenet edustavat elinkeinoelämää ja työmarkkinajärjestöjä. Alueiden komiteassa istuu lähinnä maakuntien ja suurimpien kaupunkien edustajia. Molempien komiteoiden jäsenten enimmäismäärä on 350.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Euroopan alueiden komitea

Euroopan investointipankki

Euroopan investointipankki (EIP) perustettiin Rooman sopimuksella myöntämään pitkäaikaista rahoitusta yhteisön tavoitteiden mukaisiin investointiprojekteihin. EIP tukee Euroopan integraatiota, tasapainoista kehitystä sekä jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista koheesiota. EIP myöntää lainoja myös EU-alueen ulkopuolelle, lähinnä EU-hakijamaihin.

Euroopan investointipankki (englanniksi)

Euroopan investointirahasto

Euroopan investointirahasto on pienten ja keskisuurten yritysten riskirahoitukseen sekä takuujärjestelyihin erikoistunut EU:n rahoitusinstituutio. Rahasto pyrkii edistämään yhteisön tavoitteita, kuten innovaatiota, työllisyyttä sekä alueellista kehitystä. Riskirahoituksen avulla rahasto pyrkii tukemaan etenkin perustamisvaiheessa olevia, teknologiasuuntautuneita pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Takauksia myönnetään rahoituslaitoksille, jotka rahoittavat innovatiivisia ja nopeaan kasvuun tähtääviä pk-yrityksiä.

Euroopan investointirahasto (englanniksi)

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies tutkii unionin kansalaisten sekä unionin alueella kotipaikkaansa pitävien yritysten ja yhteisöjen kanteluita epäkohdista Euroopan unionin toimielinten ja laitosten toiminnassa. Euroopan oikeusasiamiehenä toimii irlantilainen Emily O’Reilly. Euroopan parlamentti järjestää oikeusasiamiehen vaalin aina vaalikauden alussa.

Oikeusasiamiehen toimisto